Hoppa till innehåll
Patrik Silverudd, näringspolitisk expert Personlig assistans

Den enskildes integritet och personliga sfär måste värnas

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har under hösten fört dialog med såväl funktionsrättsrörelsen och anordnarorganisationer som olika myndigheter. Dialogen har skett med utgångspunkt i möjliga åtgärder för en bättre fungerande personlig assistans och åtgärder mot välfärdsbrottslighet.

Den i dialogen aviserade utredningen ska se över hur Försäkringskassan kan genomföra en regelbunden uppföljning av assistansersättningen till enskilda brukare, möjliga åtgärder för att kontrollera att personlig assistans utförs, regelverket kring anhöriganställda inom personlig assistans och möjliga begränsningar av möjligheten för anhöriga att ha dubbla roller såsom exempelvis god man/assistent.

Vårdföretagarna är positiva till att dessa frågeställningar utreds

Vårdföretagarna har länge arbetat för bättre skydd av välfärdssystemen. Vi har flera konkreta förslag om hur man kan stärka kvaliteten, förbättra tillsynen och stoppa välfärdsbrottslighet. De ovan nämnda områden som är föremål för kommande utredning ligger väl i linje med de behov Vårdföretagarna ser av reformer för att säkerställa kvalitet och seriositet inom personlig assistans. Men vi saknar en viktig komponent – att fastställa anordnarnas ansvar. Vi har därför tillskrivit socialtjänstministern med ett förslag om att i den aviserade utredningen även se över anordnaransvaret.

Anordnarnas uppgift och skyldigheter såsom de utvecklats i praxis

Personlig assistans har utretts på många olika sätt genom åren. Men partsförhållandet inom området har ännu inte utretts. Däremot har myndigheternas krav och genomdriven praxis flyttat ett allt större ansvar för granskning och övervakning av brukarna till den enskilde anordnaren.

Den nivå av kontroll som idag krävs av anordnare för att fullgöra de åtaganden som ålagts av Försäkringskassan och IVO förutsätter en insyn som man idag inte har. Om man skulle få sådan insyn skulle den kunna utgöra ett intrång i den assistansberättigades personliga sfär.

En översyn är nödvändig

Förutsägbarheten och därmed rättssäkerheten måste stärkas för assistansanordnarna för att fortsatt kunna vara en del av den frihetsreform som personlig assistans utgör. För den enskilde brukaren finns integritetsnära värden som man måste ta hänsyn till.

Läs om fler förslag nedan