Hoppa till innehåll
Ida Ingerö, näringspolitisk chef

Ny socialtjänstlag – välkommet besked idag från regeringen

Idag presenterade Regeringen den nya socialtjänstlagen. Det är en efterlängtad reform som nu läggs fram och som bygger på utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag – Regeringen.se som Vårdföretagarna lämnat remissvar på. Lagrådsremissen blir offentlig först efter regeringens sammanträde på torsdag. Det återstår att se vad den i detalj kommer innehålla men redan nu välkomnar Vårdföretagarna dagens besked.

Sverige har gått igenom en omfattande förändring. Gårdagens verktyg kommer tyvärr varken lösa dagens eller framtidens utmaningar. Det är utmärkt att regeringen nu ger socialtjänsten verktyg för att hantera den verklighet vi har att förhålla oss till, säger Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Ida Ingerö.

Vårdföretagarna kommer analysera förslaget i sin helhet när lagrådsremissen blivit offentlig och tillsammans med våra medlemsföretag diskutera hur vi på bästa sätt ska kunna bidra framöver.

Vad innebär den nya socialtjänstlagen?

Den nya lagstiftningen ska styra om socialtjänsten till att arbeta mer förebyggande och med tidiga insatser, vilket Vårdföretagarna skrivit om. Insatser, metoder och beslut ska ske utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Även om det bevisligen finns insatser och verksamheter som räddar liv, saknas det idag en samlad kunskapsbild. Ett socialtjänstdataregister är därför helt nödvändigt på samma sätt som en reviderad sekretesslagstiftning behövs.

Lagstiftningen innebär också att insatser ska kunna sättas in snabbare, utan behovsprövning samt att socialtjänsten ska bli mer tillgänglig. Kommunerna blir också skyldiga att planera sina insatser för enskilda. En viktig nyhet då Vårdföretagarnas medlemmar under en längre tid larmat om ”hemtagningar” och omplaceringar av barn, unga och vuxna, utan någon plan för nästa steg i vårdkedjan.

Stor omställning

Socialtjänsternasomställning till att arbeta mer förebyggande och mindre reaktivt är lika välkommen som utmanande. Det är såväl en budgetfråga för den enskilda kommunen som en kulturförändring som nu behöver ske. Samtidigt får vi inte glömma de cirka 27 000 barn och unga, som redan befinner sig i en sådan situation att de inte kan bo kvar i sitt hem utan behöver få en heldygnsinsats i familjehem, HVB eller annan form. De måste fortsatt få adekvat vård och omsorg.

Vad händer nu?

Regeringen tar beslut om lagrådsremissen den 4 juli. Därefter granskas lagstiftningen rättsligt för att eventuella lagstridiga delar ska kunna justeras. Därefter lägger regeringen fram en proposition som riksdagen röstar om. Om lagen ska träda i kraft som planerat 1 den 1 juli 2025 behöver omröstningen ske före årsskiftet.