Hoppa till innehåll

Mer från Nollvision för väntetider

Nollvision för väntetider är ett initiativ för att korta väntetiderna inom vård och omsorg.

Läs vidare om hur Vård­företagarnas medlemmar vill lösa den akuta situationen.

Ingen ska behöva vänta i onödan.

Medlemsföretagen om nollvisionen

Vård­företagarnas vision – noll väntetider inom vård och omsorg

Den lagstadgade vårdgarantin, som innebär att alla ska få vård inom en viss tid, är satt ur spel och över 200  000 patienter har väntat längre än vårdgarantin utlovar. Enligt tidigare bedömningar behöver 560 nya äldreboenden öppna fram till 2026, en byggtakt Sverige inte är  i närheten av idag. Närmare hälften av kommunerna uppger samtidigt brist på LSS-boenden, vilket innebär att personer med funktionsvariationer inte kan flytta hemifrån i vuxen ålder.  

Vårdgarantin måste fungera i praktiken och patienternas rättigheter stärkas. Äldre som behöver en plats på särskilt boende ska slippa den otrygghet som en lång väntan kan innebära. Personer med funktionsvariationer måste få möjlighet till den frigörelse som en flytt till eget boende betyder och rätt att leva som alla andra med individ­anpassad assistans. 

Våra medlems­företag och deras medarbetare bidrar till att fler får sin vård och omsorg tillgodosedd genom smartare arbetssätt, innovationer och effektiv användning av gemensamma resurser. De vill och kan göra ännu mer.  

Det är fullt möjligt att avskaffa de svenska vårdköerna – om Sveriges politiker vill. Tillsammans kan vi uppnå en nollvision för väntetider.

”Den lagstadgade vårdgarantin är satt ur spel. Våra medlems­företag bidrar till att fler får sin vård och omsorg tillgodosedd i tid.”

Antje Dedering
Förbundsdirektör

SAMMANFATTAT OM NOLLVISIONEN FÖR VÄNTETIDER

Väntetider är det problem som svenskarna skattar som det största problemet inom vården och omsorgen. Allt för många väntar på den vård och omsorg som de har rätt till – det är ett misslyckande. 

Läs mer

Siffror från februari 2022 visar att 459 000 patienter väntar på en första kontakt med specialistvården, av dessa har 32 procent väntat längre än vad den lagstadgade vårdgarantin utlovar. Cirka 162 000 patienter väntar på operation/åtgärd, och 43 procent av dessa har väntat längre än vårdgarantin. Totalt har ungefär 226 000 patienter väntat längre än vårdgarantin utlovar. Sedan i vintras har antalet väntande patienter ökat och andelen som får vård inom vårdgarantins tidsgränser minskat. Det är dags att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla de patienter som fått sin vård uppskjuten. Inte en enda person ska behöva vänta onödigt länge på vård och omsorg.

Ett sätt att komma till bukt med de långa vårdköerna är att använda privata aktörer. De privata vårdgivarna står idag för hälften av alla besök i primärvården och för 38 procent av alla patientbesök inom hela sjukvården. Sirona, ett oberoende analys­företag, har gjort en studie på Vård­företagarnas uppdrag som visar att om regionerna skulle använda den fulla kapaciteten hos privata vårdgivare skulle de få mer vård för pengarna än om operationerna genomfördes på regionernas egna sjukhus. Uppemot 50 procent fler patienter skulle få operation hos privata vårdgivare för samma kostnad som hos regionen. När det gäller operation för till exempel grå starr handlar det om ännu fler patienter.

Hela det svenska sjukvårdssystemet måste användas optimalt för att ingen ska behöva vänta onödigt länge på vård. Vi anser därför att nationella ramavtal med privata vårdgivare som alla regioner kan använda är ett sätt att snabbt öka vårdkapaciteten på vårdområden där väntetiderna är långa.

Vi menar även att patienter som väntar på behandling måste guidas till vårdgivare med kortast köer. För att detta ska blir möjligt så krävs vårdlotsar i alla regioner som aktivt guidar patienter vidare till andra kliniker när väntetiderna är långa och som har information om var det finns ledig kapacitet. SKR:s sida ”Väntetider i vården” bör visa aktuella väntetider och eventuell ledig kapacitet hos alla landets vårdgivare.

Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla dem som väntar på vård. Patienternas rättighet att söka vård i hela landet måste stärkas. För att öka patienternas kunskap om sina rättigheter att fritt söka öppenvård över hela landet och om hur vårdgarantin fungerar, så bör en nationell kampanj på 1177.se genomföras. 1177.se måste även vidareutvecklas för att patienterna själva ska kunna se väntetider och jämföra kvaliteten hos alla vårdgivare, oavsett regi. Patienter bör även ges lagstadgad rätt att söka slutenvård över regiongränserna.

Många kommuner rapporterar om att de kommer att ha brist på äldreboenden, det innebär att äldre som vill flytta in på ett omsorgsboende inte kan göra det. Tidigare bedömningar från Finansdepartementet pekar på att 560 nya äldreboenden behöver byggas till år 2026, en byggtakt vi inte är i närheten av idag. Samtidigt har många kommuner svårt att klara investeringen det innebär att bygga fler äldreboenden. Här kan privata aktörer hjälpa till. När privata aktörer bygger äldreboenden får kommunen ta del av deras kompetens när det gäller både kvalitet och kostnadseffektivitet.

Det råder även brist på platser på särskilda boenden som familjehem och andra insatser inom individ- och familjeomsorg i ett stort antal kommuner. Sveriges kommuner behöver ta ett större ansvar för att det ska finnas tillräckliga resurser på socialtjänstens område. Även här kan privata aktörer hjälpa till, både när det gäller att se till att det finns ett tillräckligt antal platser i exempelvis särskilt boende, och att det finns en bredd i verksamheterna som motsvarar individers olika önskemål och förutsättningar.

Vill du visa ditt stöd?

Vi vet att våra medlems­företag och deras medarbetare bidrar till att fler får sin vård och omsorg tillgodosedd. Vi är stolta över den skillnad som de gör i samhället för att minska väntetiderna. Vi kommer visa vårt stöd, men vi behöver er hjälp för att göra nollvisionen till verklighet.

Nollvisionens kampanjsymbol syftar till att uppmärksamma väntetider inom vård och omsorg. Med hjälp av kampanjsymbolen kan medlems­företag på ett enkelt sätt ta aktiv ställning för förändring. Inte en enda person ska behöva vänta onödigt länge på vård och omsorg.

Kampanjsymbolen finns att ladda hem som statisk och animerad samt i tre olika färglösningar. Formaten är framtagna för att kunna fungera på webbplats och användas i sociala kanaler.

Ladda hem paketet här (ZIP-fil) för att ta del av logotype, banners och material för sociala medier.