Vårdfakta 2020

Sjukvård

Här hittar du fakta om sjukvården och de privata vårdgivarna.

Ladda ner PDF

Under 2018 gjordes 25 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare i den öppna hälso- och sjukvården, varav nästan 20 miljoner i primärvården.47

36%

Hela sjukvården
36 procent av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

19%

Psykiatrisk vård
19 procent av alla
patientbesök sker hos privata vårdgivare.

46%

Primärvård
46 procent av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

21%

Somatisk specialistvård
21 procent av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

När det gäller den slutna vården finns 9 procent av vårdplatserna i den somatiska vården, respektive 2 procent i den psykiatriska vården, på privat drivna kliniker och sjukhus.48

Valfrihet i sjukvården

Alla regioner har sedan 1 januari 2010 egna valfrihetssystem – vårdval – i primärvården.

Några regioner har också infört vårdval i andra delar av sjukvården, som psykoterapi, gynekologi, fysioterapi och operation av grå starr. Region Stockholm har vårdval på flest områden inom specialistsjukvården. Totalt finns det 108 vårdval i landet.49

Vårdvalets effekter

FLER PATIENTBESÖK

När vårdvalet infördes 2010 ökade antalet patientbesök i primärvården med tio procent, medan kostnadsramen i stort sett var konstant.50

FLER VÅRDCENTRALER

Antalet vårdcentraler blev nästan 20 procent fler de första åren efter vårdvalets införande. Andelen privat drivna vårdcentraler ökade med 80 procent. De senaste åren har få nya vårdcentraler startat.51

År 2018 drevs 496 av landets vårdcentraler i privat regi, vilket motsvarar 43 procent.

Andelen privat driven primärvård skiljer sig över landet. Störst är andelen privata vårdcentraler i Stockholm (68 procent). Lägst är andelen i Västerbotten (13 procent).52

JÄMLIK VÅRD

Riksrevisionen hävdade 2014 att vårdvalet lett till en mindre jämlik primärvård.53 Studien blev omstridd, bland annat på grund av ett selektivt urval av resultat.54 De flesta andra studier visar att den ökade tillgängligheten har kommit alla patienter till del.55

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visade 2015 att vårdvalet inte hade påverkat jämlikheten i primärvården negativt. Patienter med låg utbildning och låg inkomst använde primärvården mer, både före och efter vårdvalets införande. Allvarligt sjuka patienter gjorde fler läkarbesök, i absoluta tal. I två av de tre granskade regionerna hade patienter med allvarlig sjukdom också ökat sitt vårdnyttjande mer relativt sett än andra.56

Internationella jämförelser visar att länder som haft valfrihet länge, ofta har en mer jämlik sjukvård.57

GEOGRAFISK NÄRHET

Numera har 92 procent av befolkningen mindre än tio minuters bilresa till sin närmaste vårdcentral.58

Även på mindre orter finns ofta fler än en vårdcentral. Över 80 procent av befolkningen bedöms ha sin näst närmaste vårdcentral inom fem minuters bilfärd från den allra närmaste.59 Antalet vårdcentraler i tätbefolkade områden jämfört med glesbygd är proportionellt mot befolkningen som bor i dessa områden.60

SPECIALISTVÅRD

När Region Stockholm införde vårdval för höft- och knäprotesoperationer ökade antalet operationer med 20 procent på ett år. Köerna för patienterna kortades, samtidigt som genomsnittskostnaden för operationen sänktes med 17 procent.61

I specialistvården har vårdval lett till mer vård för skattepengarna och ökad tillgänglighet.

Ett annat exempel är vårdvalet för läkemedelsbehandling för opiatmissbrukare i Skåne. Antalet patienter med missbruk som fick vård ökade med nästan 50 procent, samtidigt som väntetiden till bedömning och behandling halverades. Patienter med missbruk har också kunnat få hjälp på fler orter i Skåne.62

Region Stockholm, med vårdval inom många specialistområden, hade (innan coronapandemin bröt ut) kortare vårdköer än rikssnittet. I januari 2020 fick 12 procent fler patienter i Stockholm träffa en specialistläkare och 15 procent fler fick sin operation eller behandling inom vårdgarantins gränser jämfört med riket i stort.63

MÅNGFALD AV AKTÖRER

I sjukvården finns många mindre privata vårdgivare. 96 procent av de privata vårdgivarna har uppdrag enbart i en region.64

Kvalitet

Patienterna ger generellt något högre kvalitetsbetyg till vårdcentralerna i privat regi än till de regiondrivna mottagningarna. Skillnaderna är små, men entydiga. Tydligast är att de privata vårdgivarna får högre betyg av patienterna när det gäller kontinuitet och koordinering.65

Av de 100 mest uppskattade vårdcentralerna i SKL:s patientenkät är 68 privat drivna.

Patientupplevd kvalitet 2019. 66

VÅRDGARANTIN I PRIMÄRVÅRDEN

Enligt vårdgarantin ska patienten få kontakt med primärvården samma dag och få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. De privat drivna och regiondrivna vårdcentralerna hade ungefär samma tillgänglighet i början av 2020.

Andel av patienterna 67

KONTINUITET I PRIMÄRVÅRDEN

Patienterna upplever att kontinuiteten är bättre hos de privata vårdgivarna.68

Kontakter vid läkarbesök 2019

PRIVAT DRIVNA SJUKHUS

I en studie av tre akutsjukhus i Region Stockholm var Capio S:t Görans sjukhus mest effektivt. Det privat drivna sjukhuset hade nöjdast patienter och personal och lägst andel återinläggningar. De klarade även regionens kvalitetsmål bäst och hade samtidigt lägre kostnader än de offentligt drivna sjukhusen i jämförelsen.69

På Dagens Medicins rankinglista över Sveriges bästa sjukhus 2019 toppar Capio S:t Görans sjukhus i kategorin mindre sjukhus. Bollnäs sjukhus, som drevs av Aleris fram till den 1 november, är ett av de fem bästa sjukhusen.

Rankningen är gjord utifrån parametrar som medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår och överbeläggningar.70

 

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR OCH FÖRSÄKRINGSFINANSIERAD VÅRD 71

Ungefär 1 procent av sjukvården i Sverige finansieras med sjukvårdsförsäkringar. Genom försäkringarna tillförs 3 miljarder kronor per år till sjukvården.

Vård som erbjuds genom sjukvårdsförsäkring utförs av privata vårdgivare i planerad specialistvård. Tider upplåts till försäkringsbolag utifrån den kapacitet vårdgivare kan frigöra utan att äventyra avtal med regionen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar att patienter med sjukvårdsförsäkringar har kortare väntetid, men också att det inte går att ge ett entydigt svar på hur patienter i offentligt finansierad hälso- och sjukvård påverkas av sjukvårdsförsäkringar.

47. Sveriges Kommuner och Regioner (2018). Verksamhetsstatistik.
48. Sveriges Kommuner och Regioner (2020). Köp av verksamhet 2019: Kommuner och regioner 2006-2018. Tandvård är inte medräknad.
49. Sveriges Kommuner och Regioner. Valfrihetssystem i kommuner 2019 – Beslutsläget i införandet av LOV. Oktober 2019 samt Upphandlingsmyndigheten (2020). Valfrihetswebben. Hämtat 2020-06-16.
50. Vårdanalys (2014). Låt den rätte komma in. Rapport 2014:3. Andersson, F., Janlöv, N., Rehnberg, C. (2014). Konkurrens, kvalitet och kontrakt – hälso- och sjukvård i privat regi. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och Myndigheten för vårdanalys 2014:5.
51. SOU 2019:42 (2019). Digifysisikt vårdval.
52. Sveriges Kommuner och Regioner (2020). Köp av verksamhet 2019: Kommuner och regioner 2006-2018. Tandvård är inte medräknad.
53. Riksrevisionen (2014). Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan? RiR 2014:22.
54. Anell, A., Rehnberg, C. Riksrevisionens granskning alltför selektiv. Dagens Medicin 2014-11-26.
55. Vårdanalys (2014). Låt den rätte komma in. Rapport 2014:3. Andersson, F., Janlöv, N., Rehnberg, C. (2014). Konkurrens, kvalitet och kontrakt – hälso- och sjukvård i privat regi. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och Myndigheten för vårdanalys 2014:5.
56. Vårdanalys (2015). Vårdval och jämlik vård inom primärvården – en jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande.
57. Svenskt Näringsliv (2016). Rehnberg, C. Förbättrad välfärd. Jämlik vård och fria vårdval.
58. SOU 2019:42 (2019). Digifysisikt vårdval.
59. SOU 2019:42 (2019). Digifysisikt vårdval.
60. Vårdanalys och Konkurrensverket (2014). Remissyttranden över regeringens förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen.
61. Karolinska Institutet, Institute for strategy and competitiveness och Svenska Höftprotesregistret (2012). Uppföljnings­rapport vårdval höft- och knäprotes operationer. Preliminär analys, slutsatser och rekommendationer.
62. Region Skåne (2017). Andersson L., Johnson, B. Vårdval LARO – en målorienterad intressentutvärdering.
63. SKL:s webbplats (www.vantetider.se). Väntetider i vården. Resultat specialistvård, Region Stockholm samt Sverige. Januari 2020.
64. Sveriges Kommuner och Regioner (2020). Köp av verksamhet 2019: Kommuner och regioner 2006-2018. Tandvård är inte medräknad.
65. Vård­företagarna (2020). Patienttoppen 2020. En samm­anställning av SKR:s nationella patientenkät i primärvården – fördelad på privat och offentlig regi.
66. Vård­företagarna (2020). Patienttoppen 2020. En samm­anställning av SKR:s nationella patientenkät i primärvården – fördelad på privat och offentlig regi.
67. SKL:s webbplats (www.vantetider.se). Väntetider i vården. Resultat specialistvård, Region Stockholm samt Sverige. Januari 2020.
68. Vård­företagarna (2020). Patienttoppen 2020. En samm­anställning av SKR:s nationella patientenkät i primärvården – fördelad på privat och offentlig regi.
69. Stockholms läns landsting (2015). Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet – Kärnverksamheterna på Danderyds sjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset.
70. Dagens Medicins rankning av landets sjukhus (2019). Bästa sjukhuset 2019.
71. Vårdanalys (2020). Privata sjukvårdsförsäkringar – ett kunskapsunderlag om möjliga konsekvenser för patienter och medborgare.