Hoppa till innehåll

Reformförslag för att stärka vården och omsorgen

Vården och omsorgen är på många håll pressad och står inför ännu större utmaningar i framtiden. Köerna till specialistvården har satt vårdgarantin ur spel och primärvården måste förstärkas för att klara sitt uppdrag.

Glädjande nog är det allt fler som lever längre i Sverige, men det innebär också att trycket på vården och omsorgen ökar avsevärt. Andelen äldre över 80 år ökar med 50 procent fram till år 2032. Enligt Vårdföretagarnas prognos behövs 460 nya äldreboenden fram till 2032, en byggtakt Sverige inte är närheten av idag. Närmare hälften av kommunerna uppger brist på LSS-boenden, vilket innebär att personer med funktionsvariation inte kan flytta hemifrån i vuxen ålder.

För att lyckas möta den stora och växande efterfrågan krävs reformer som leder till att fler får den vård och omsorg de behöver och har rätt till. Den evighetslånga debatten om driftsform är både skadlig och kontraproduktiv. Verksamheterna, oavsett om de drivs privat eller offentligt, måste få rätt förutsättningar att ta sig an uppgifterna, tillsammans. Vård­företagarnas 2 000 medlems­företag med över 100 000 medarbetare är redo att ta ett ännu större ansvar.

Här presenterar Vård­företagarna reformförslag bransch för bransch, samt tre övergripande områden som måste ges högsta prioritet.

Vård och omsorg i tid – ingen ska behöva stå i kö onödigt länge
Den lagstadgade vårdgarantin måste fungera i praktiken och patienternas rättigheter stärkas. Äldre som behöver en plats på särskilt boende ska slippa den otrygghet som en lång väntan kan innebära. Personer med funktionsvariationer måste få möjlighet till den frigörelse som en flytt till eget boende betyder.

Käppar i hjulet för oseriösa vårdgivare och minskade hinder för seriösa
Myndigheternas tillsyn och tillståndsprövning ska bidra till att utveckla vården och omsorgen. Idag försvårar orimligt långa tillståndsprocesser och svårtillämpade krav för privata vård- och omsorgsgivare att bidra till de behov som finns i kommuner och regioner. Beslut som myndigheter fattar måste i alla led präglas av rätts­säkerhet, förutsägbarhet och rimlighet för att värna de seriösa vårdgivarna och hålla oseriösa aktörer borta.

Villkor för en jämlik vård och omsorg av hög kvalitet
Patienter och omsorgstagare måste få samma möjlighet till en vård och omsorg av god kvalitet – oavsett om vårdgivaren är offentlig eller privat. Förutsättningarna måste vara likvärdiga och långsiktigt hållbara och kraven på verksamheterna måste stämma överens med de villkor som ges. En uppräkning av ersättningarna som följer kostnads­utvecklingen ger vård- och omsorgsgivarna utrymme att växa och vara goda arbetsgivare i branscher som behöver attrahera nya medarbetare som stannar och trivs.

Vård­företagarnas förslag  bransch för bransch

Sjukvård

Svensk sjukvård håller generellt hög kvalitet och har goda behandlingsresultat. Men många patienter tvingas vänta alldeles för länge på att få den vård de behöver. Vård­företagarnas medlems­företag är redo att göra ännu mer för att fler ska få vård i tid. Här hittar du några av våra reformförslag för att det ska bli verklighet.

 • Korta vårdköerna – ingen ska vänta i onödan
 • Stärk patienternas rätt till vård i tid
 • Stärk primärvården – den nära vården 

Äldreomsorg

Svensk äldreomsorg får högt betyg när äldre tillfrågas om hur nöjda de är med insatserna. Till skillnad från i många andra länder kan äldre i Sverige tillbringa sina sista år i en hemlik miljö. Allt fler lever längre, vilket är positivt, men det innebär också att trycket på vård, omsorg och boenden ökar avsevärt. Kommande år ökar andelen äldre över 80 år i snabb takt. För att möta behoven behöver fler äldreboenden byggas och hemtjänsten ges rimliga villkor. Här hittar du våra förslag för att rusta äldreomsorgen.

 • Mät och redovisa kvaliteten
 • Ställ likvärdiga krav på all äldreomsorg
 • Reformera LOV

Personlig assistans

Personlig assistans är en unik reform som ger personer med funktionsvariationer möjligheten att få leva ett liv som alla andra. Försämringar av assistansen och rädslan för att förlora rätten till ett självständigt liv är ovärdigt att utsättas för. Fördjupa dig i Vård­företagarnas förslag för att återupprätta och stärka kvaliteten i assistansen.

 • Inför en långsiktigt hållbar schablonersättning
 • Inför renodlat statligt huvudmannaskap
 • Skapa rättssäkra rutiner för återkrav

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen finns till för dem som behöver ett extra stöd från samhället – temporärt eller genom hela livet. Här samlas verksamheter som ger stöd och behandling till barn, unga, vuxna och familjer utifrån SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Idag får många människor vänta länge på de insatser de har rätt till, bland annat för att det saknas platser på boenden. För att möta behoven krävs bättre samverkan mellan kommuner och anordnare. Det behövs också rimliga villkor för att kunna möta behoven. Här hittar du våra förslag för att rusta individ- och familjeomsorgen.

 • Bygg bort platsbristen
 • Stärk uppföljningen av verksamheterna
 • Uppföljning och sanktion av ej verkställda beslut