Hoppa till innehåll

Så kortar vi vårdköerna

Analys från Vård­företagarna

Vårdköer – så kan fler få vård snabbare

Vårdköerna är långa – många patienter har väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin utlovar. Vårdgarantin har i praktiken satts ur spel. Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla dem som väntar på vård. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård.

Den privat drivna sjukvården kan och vill hjälpa till mer. En jämförande studie, som Sirona har gjort på Vård­företagarnas uppdrag, visar att om regionerna skulle använda privata vårdgivares fulla kapacitet skulle de dessutom få mer vård för pengarna än om operationerna görs på regionernas egna sjukhus. När det gäller höftproteser kan uppemot 50 % fler patienter få operation hos privata vårdgivare för samma kostnad. När det gäller grå starr handlar det om ännu fler patienter.

Följande åtgärder, som vi beskriver närmare nedan, bör snabbt genomföras:

  • Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att minska väntetiderna
  • Guida patienterna till vårdgivare med kortast köer
  • Stärk patienternas rätt att söka vård i hela landet
  • Se över en skärpning av vårdgarantin

Med data från SKR:s Väntetider i vården följer Vård­företagarna löpande utvecklingen på nationell och regional nivå. Vi lämnar också förslag på hur privata vårdgivare kan bidra till att fler patienter får den vård de behöver. Ta del av rapporten i sin helhet här.

606 500 patienter väntar på vård i specialistvården

Ta del av rapporten i sin helhet här.

Totalt väntar ungefär 612 200 patienter inom specialistvården, på första kontakt, på undersökning eller på operation/åtgärd.

Cirka 190 000 patienter har väntat längre än vårdgarantin utlovar.

I maj väntade cirka 448 000 patienter på en första kontakt med specialistvården. 28 % har väntat längre än vårdgarantin utlovar.

Nära 164 000 patienter väntar på operation/åtgärd. 39 % har väntat längre än vårdgarantin utlovar.

Andelen genomförda åtgärder inom vårdgarantins tidsramar är större än bland de väntande patienterna. Detta beror på medicinska prioriteringar.

Skillnaden i kötid mellan vad för typ av operation patienten väntar på varierar stort. I maj hade 11 000 personer väntat 90 dagar eller längre på en hörapparat, medan samma siffra inom thoraxkirurgi är cirka 100 personer. Bland de som står i kö har 55 % av de som väntar på plastikkirurgi väntat 90 dagar eller längre på en åtgärd/operation, medan samma siffra inom obstetrik är 2 %.

Antalet som har väntat 90 dagar eller längre på ett första möte med en specialist, 126 603 st, är något färre i maj i år jämfört med maj 2023. Andelen är något högre i maj i år, 28,2 %, jämfört med maj 2023.

Antalet som har väntat 90 dagar eller längre på en operation/åtgärd, 63 221 st, är fler i maj i år jämfört med maj 2023. Andelen i maj i år, 38,6 %, är densamma som maj 2023 och maj 2022.

Antal och andel som väntat 90 dagar eller längre på ett första möte med en specialist och på en åtgärd/operation har ökat sedan 2011.

 

Statistik per region — patienter som väntar på operation/åtgärd i specialistvården

Ta del av rapporten i sin helhet här.

Varje region har ansvar att säkerställa att patienterna får vård inom vårdgarantins tidsramar. Här visar vi hur många patienter som väntar på operation eller annan behandling i specialistvården i respektive region. Här framgår också andel (procent) som har väntat längre än vårdgarantin.

I tre regioner har fler än hälften av de som väntar på operation/åtgärd, väntat längre än vårdgarantins tidsramar (mer än 90 dagar). De regionala skillnaderna är också stora. Andelen som väntat mer än 90 dagar på operation/åtgärd i specialistvården varierar mellan 10 % i  Region Jönköpings län, och 58 % i Region Jämtland Härjedalen och Region Norrbotten. Bland de tre största regionerna är det Stockholm som har lägst andel patienter som väntat längre än vårdgarantins tidsramar (23 %) och Region Skåne störst andel (46 %).

Nedan redovisas antal väntande patienter i respektive region, samt andel (%) som väntat längre än vårdgarantin.

Förändringen av andelen per region som väntat 90 dagar eller längre på ett första möte med en specialist eller på en åtgärd/operation maj 2024 jämfört med maj 2023 varierar mellan olika delar av Sverige.

Jämförande studie: Mer vård för pengarna med privata vårdgivare

En jämförande studie: Mer vård för pengarna med privata vårdgivare

Inledning

Sveriges långa vårdköer är det enskilt största problemet inom svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt lade Sverige år 2021 cirka 11 % av BNP på just sjukvården och regionernas kostnaderna har ökat under de senaste åren.

Tidigare analyser har visat att nyttjandet av privata vårdgivare inom utvalda operationer inom specialistvården är mer kostnadseffektivt än motsvarande operationer utförda av offentliga vårdgivare, samtidigt som kvaliteten är minst lika god hos privata som hos offentliga vårdgivare.

I analysen ingår Västra Götalandsregionen och Region Skåne. De ingrepp som har analyserats är: höftprotesoperationer, knäprotesoperationer, operationer av grå starr och framfallsoperationer, mot bakgrund av att dessa ingrepp utförs både inom den elektiva specialistvården i flera regioner och att det finns olika privata vårdgivare som utför dessa ingrepp.

För att säkerställa jämförbarhet mellan ingreppens kostnader har beräkningar gjorts på utvalda DRG- och KVÅ-koder inom höftprotesoperationer, knäprotesoperationer, operationer av grå starr och framfallsoperationer med likartad resursförbrukning.

Offentliga vårdgivare har i samtliga analyserade operationsområden en högre kostnad per patient än vad ersättningen är för motsvarande ingrepp för privata vårdgivare. Om man flyttade över 25 % av operationerna inom dessa specialiteter till privata aktörer skulle fler patienter kunna opereras, utan att det blir dyrare.

Ta del av rapporten i sin helhet här.

Vård­företagarnas förslag för att korta vårdköerna

Vårdgarantin har i praktiken satts ur spel av pandemin. Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård.

Följande tre åtgärder bör snabbt genomföras:

Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att minska väntetiderna
På så sätt får också fler patienter vård för pengarna. Nationella ramavtal med privata vårdgivare som alla regioner kan använda kan vara ett sätt att snabbt öka vårdkapaciteten på vårdområden där väntetiderna är långa.

Guida patienterna till vårdgivare med kortast köer
Det kräver vårdlotsar i alla regioner som aktivt guidar patienter vidare till andra kliniker när väntetiderna är långa. De behöver information om var det finns ledig kapacitet. Det måste få högsta prioritet att se till att SKR:s sajt ”Väntetider i vården” visar aktuella väntetider och eventuell ledig kapacitet hos alla landets vårdgivare.

Se över en skärpning av vårdgarantin. Den svenska vårdgarantin är tandlös och har med nordiska mått långa bortre tidsgränser. Införandet av en modell som liknar den danska, med tydliga incitament för regionerna och 30 dagar istället för Sveriges 90, bör skyndsamt utredas.

Stärk patienternas rätt att söka vård i hela landet
Idag har patienter rätt att söka öppenvård var som helst i landet. Men få känner till den rättigheten eller kan överblicka sina möjligheter till vård.

  • Väntetider i vården måste vara aktuella. SKR:s sajt ”Väntetider i vården” måste visa aktuella väntetider och eventuell ledig kapacitet hos alla landets vårdgivare.
  • Öka patienters kunskap om sina rättigheter. Genomför en nationell kampanj på 1177.se så att patienter får kunskap om rätten att fritt söka öppenvård över landet och hur vårdgarantin fungerar.
  • Patienterna ska själva kunna se väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare, oavsett regi.  Därför behöver 1177.se snabbt vidareutvecklas.
  • Ge patienter lagstadgad rätt att söka slutenvård över regiongränserna.

Månadens specialstudie: Väntetider längre än 90 dagar inom ryggkirurgi

Antalet personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi uppgick i maj 2024 till nästan 1 500 personer.

Det motsvarade nästan hälften, 49 procent, av samtliga personer som väntat på en åtgärd inom ryggkirurgi.

Antalet som väntat på en åtgärd inom ryggkirurgi längre än 90 dagar har sjunkit något de senaste månaderna men låg i maj i år trots det över nivåerna i maj 2022 och 2023. Jämfört med 2021 var dock nivån lägre.

Trots att andelen av de som väntat på en åtgärd inom ryggkirurgi längre än 90 dagar ligger närmare 50 procent är andelen lägre än såväl 2021 som 2022. Andelen är dock marginellt högre än i maj 2023.

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi.

I tre regionen; Region Skåne, Region Östergötland och Region Jämtland Härjedalen var andelen närmare 70 procent.

I ytterligare tre regionen; Region Dalarna, Region Värmland och Region Uppsala var andelen som väntat längre än vårdgarantin på 90 dagar över 50 procent.

I två regioner; Region Kalmar och Region Jönköping var andelarna under 10 procent.

Om underlagen

Analysen Så kortar vi vårdköerna bygger på data från SKR:s Väntetider i vården t.o.m. maj 2024.

Den jämförande studien Mer vård för pengarna med privata vårdgivare, som utförts av det oberoende analys­företaget Sirona, utgår från kostnads- och ersättningsjämförelser mellan offentliga och privata vårdgivare i tre regioner.

Analysen De uppskjutna vårdbehoven – på nationell och regional nivå mars-dec 2020 bygger på data från SKR:s Vården i siffror där vi jämfört antalet genomförda operationer och andra åtgärder under 2019 med 2020.

Närmare beskrivning av metod och tillvägagångssätt för datainsamling finns i de fullständiga underlagen till höger.

Fullständiga underlag

Vill du veta mer?

Har du frågor som rör underlaget eller Vård­företagarnas arbete i sjukvårdsfrågor? Vänligen kontakta Björn Arnek, branschekonom.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör hälso- och sjukvården i Sverige.

AKTUELLA NYHETER OM VÅRDSKULDEN