Hoppa till innehåll

Så kortar vi vårdköerna

Analys från Vård­företagarna

Vårdköer – så kan fler få vård snabbare

Vårdköerna är långa – många patienter har väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin utlovar. Vårdgarantin har i praktiken satts ur spel. Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla dem som väntar på vård. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård.

Den privat drivna sjukvården kan och vill hjälpa till mer. En jämförande studie, som Sirona har gjort på Vård­företagarnas uppdrag, visar att om regionerna skulle använda privata vårdgivares fulla kapacitet skulle de dessutom få mer vård för pengarna än om operationerna görs på regionernas egna sjukhus. När det gäller höftproteser kan uppemot 50 % fler patienter få operation hos privata vårdgivare för samma kostnad. När det gäller grå starr handlar det om ännu fler patienter.

Följande tre åtgärder, som vi beskriver närmare nedan, bör snabbt genomföras:

 • Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att minska väntetiderna
 • Guida patienterna till vårdgivare med kortast köer
 • Stärk patienternas rätt att söka vård i hela landet
 • Se över en skärpning av vårdgarantin

Med data från SKR:s Väntetider i vården följer Vård­företagarna löpande utvecklingen på nationell och regional nivå. Vi lämnar också förslag på hur privata vårdgivare kan bidra till att fler patienter får den vård de behöver. Ta del av rapporten i sin helhet här.

672 000 patienter väntar på vård i specialistvården

Ta del av rapporten i sin helhet här.

Totalt väntar ungefär 672 000 patienter inom specialistvården, på första kontakt, på undersökning eller på operation/åtgärd.

Cirka 256 000 patienter har väntat längre än vårdgarantin utlovar.

I juli väntade drygt 498 000 patienter på en första kontakt med specialistvården. 35 % har väntat längre än vårdgarantin utlovar.

Drygt 174 000 patienter väntar på operation/åtgärd. 46 % har väntat längre än vårdgarantin utlovar.

Andelen genomförda åtgärder inom vårdgarantins tidsramar är större än bland de väntande patienterna. Detta beror på medicinska prioriteringar.

Skillnaden i kötid mellan vad för typ av operation patienten väntar på varierar stort. I juli hade drygt 14 300 personer väntat 90 dagar eller längre på åtgärd/operation inom specialiteten ortopedi, medan samma siffra inom thoraxkirurgi är cirka 300 personer. Bland de som står i kö har 64 % av de som väntar på plastikkirurgi väntat 90 dagar eller längre på en åtgärd/operation, medan samma siffra inom obstetrik är 1 %.

Antalet som har väntat 90 dagar eller längre på ett första möte med en specialist, 176 564 st, är något färre i juli i år jämfört med juli 2022. Andelen är densamma i juli i år, 35,5 %, jämfört med juli 2022.

Antalet som har väntat 90 dagar eller längre på en operation/åtgärd, 79 583 st, är fler i juli i år jämfört med juli 2022. Andelen i juli i år, 45,8 %, är densamma som i juli 2022 och juli 2021.

Antal och andel som väntat 90 dagar eller längre på ett första möte med en specialist och på en åtgärd/operation har ökat sedan 2011.

 

Statistik per region — patienter som väntar på operation/åtgärd i specialistvården

Ta del av rapporten i sin helhet här.

Varje region har ansvar att säkerställa att patienterna får vård inom vårdgarantins tidsramar. Här visar vi hur många patienter som väntar på operation eller annan behandling i specialistvården i respektive region. Här framgår också andel (procent) som har väntat längre än vårdgarantin.

I sju regioner har fler än hälften av de som väntar på operation/åtgärd, väntat längre än vårdgarantins tidsramar (mer än 90 dagar). De regionala skillnaderna är också stora. Andelen som väntat mer än 90 dagar på operation/åtgärd i specialistvården varierar mellan 15 % i  Region Jönköpings län, och 63 % i Region Jämtland Härjedalen. Bland de tre största regionerna är det Stockholm som har lägst andel patienter som väntat längre än vårdgarantins tidsramar (34 %) och Region Skåne störst andel (54 %).

Nedan redovisas antal väntande patienter i respektive region, samt andel (%) som väntat längre än vårdgarantin.

Förändringen av andelen per region som väntat 90 dagar eller längre på ett första möte med en specialist eller på en åtgärd/operation juli 2023 jämfört med juli 2022 varierar mellan olika delar av Sverige.

Jämförande studie: Mer vård för pengarna med privata vårdgivare

En jämförande studie: Mer vård för pengarna med privata vårdgivare

Inledning

Vård­företagarna har låtit det oberoende analys­företaget Sirona utföra kostnads- och ersättningsjämförelser mellan offentliga och privata vårdgivare, för höftprotesoperationer och operationer av grå starr. Studien omfattar tre regioner.

För att säkerställa jämförbarhet mellan ingreppens kostnader i offentlig och privat regi har beräkningar gjorts på operationer och operationer av grå starr med likartad resursförbrukning.

Studien indikerar att betydligt fler patienter kan få sina vårdbehov mötta om regionerna anlitar privata vårdgivare med hjälp av de statliga medlen, än om operationerna sker på regionernas egna sjukhus. När det gäller höftproteser kan uppemot 50 procent fler patienter få operation hos privata vårdgivare för samma kostnad. När det gäller grå starr handlar det om ännu fler patienter. Läs mer om resultaten nedan.

Studiens resultat avseende höftprotesoperationer

 • Ersättningen för höftprotesoperationer är mellan 21% och 35% lägre hos privata vårdgivare, jämfört med kostnaden för samma operation i offentlig regi.
 • Kostnaderna i offentlig regi varierar mellan 71 381 kr och 86 236 kr per patient.
 • Ersättningsnivåerna för privat driven vård är snarlika, drygt 56 000 kr per patient i de tre regionerna.

För samma belopp kan 26-53% fler operationer utföras i privat regi. Det innebär att när det offentliga sjukhuset gör 10 operationer kan regionen hos den privata vårdgivaren hjälpa 13-15 patienter.

Regionerna får nu statliga medel för att hantera den uppskjutna vården och förbättra tillgängligheten. Om en region avsätter 10 miljoner kr av de statliga medlen på höftprotesoperationer får 177 patienter ny höftprotes om det utförs i privat driven vård. För motsvarande belopp i de tre regionerna får 116, 118 respektive 140 patienter ny höftprotes om vården utförs i offentlig regi.

Studiens resultat avseende gråstarrsoperationer (ena ögat)

 • Ersättningen för gråstarrsoperationer (ena ögat) är mellan 21% och 63% lägre hos privata vårdgivare, jämfört med kostnaden för samma operation i offentlig regi.
 • Kostnaderna i offentlig regi varierar mellan 7 096 kr och 14 790 kr per patient.
 • Ersättningsnivåerna för privat driven vård är snarlika, drygt 5 500 kr per patient i de tre regionerna.

För samma belopp kan 27-168% fler operationer utföras i privat regi. Det innebär att när det offentliga sjukhuset gör 10 operationer kan regionen hos den privata vårdgivaren hjälpa 13-27 patienter.

Om regionen lägger 5 miljoner kr av de statliga medlen på gråstarrsoperationer (ena ögat) får 900 patienter operation om de utförs i privat driven vård. För motsvarande belopp i de tre regionerna får 338, 445 respektive 705 patienter operation om vården utförs i offentlig regi.

Studiens resultat avseende gråstarrsoperationer (båda ögonen)

 • Ersättningen för gråstarrsoperationer (båda ögonen) är mellan 49% och 58% lägre hos privata vårdgivare, jämfört med kostnaden för samma operation i offentlig regi.
 • Kostnaderna i offentlig regi varierar mellan 19 497 kr och 25 062 kr per patient.
 • Ersättningsnivåerna för privat driven vård är snarlika, mellan ungefär 9 900 kr och 10 500 kr per patient i de tre regionerna.

För samma belopp kan 97-139% fler operationer utföras i privat regi. Det innebär att när det offentliga sjukhuset gör 10 operationer kan regionen hos den privata vårdgivaren hjälpa 20-24 patienter.

Den fullständiga studien finns att ladda ned här.

Vård­företagarnas förslag för att korta vårdköerna

Vårdgarantin har i praktiken satts ur spel av pandemin. Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård.

Följande tre åtgärder bör snabbt genomföras:

Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att minska väntetiderna
På så sätt får också fler patienter vård för pengarna. Nationella ramavtal med privata vårdgivare som alla regioner kan använda kan vara ett sätt att snabbt öka vårdkapaciteten på vårdområden där väntetiderna är långa.

Guida patienterna till vårdgivare med kortast köer
Det kräver vårdlotsar i alla regioner som aktivt guidar patienter vidare till andra kliniker när väntetiderna är långa. De behöver information om var det finns ledig kapacitet. Det måste få högsta prioritet att se till att SKR:s sajt ”Väntetider i vården” visar aktuella väntetider och eventuell ledig kapacitet hos alla landets vårdgivare.

Se över en skärpning av vårdgarantin. Den svenska vårdgarantin är tandlös och har med nordiska mått långa bortre tidsgränser. Införandet av en modell som liknar den danska, med tydliga incitament för regionerna och 30 dagar istället för Sveriges 90, bör skyndsamt utredas.

Stärk patienternas rätt att söka vård i hela landet
Idag har patienter rätt att söka öppenvård var som helst i landet. Men få känner till den rättigheten eller kan överblicka sina möjligheter till vård.

 • Väntetider i vården måste vara aktuella. SKR:s sajt ”Väntetider i vården” måste visa aktuella väntetider och eventuell ledig kapacitet hos alla landets vårdgivare.
 • Öka patienters kunskap om sina rättigheter. Genomför en nationell kampanj på 1177.se så att patienter får kunskap om rätten att fritt söka öppenvård över landet och hur vårdgarantin fungerar.
 • Patienterna ska själva kunna se väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare, oavsett regi.  Därför behöver 1177.se snabbt vidareutvecklas.
 • Ge patienter lagstadgad rätt att söka slutenvård över regiongränserna.

Månadens specialstudie: 10-års utveckling av väntetider längre än vårdgarantin i regionerna för åtgärder/operationer

Det har skett stora ökningar den senaste 10-årsperioden i antalet individer som har väntat längre än vårdgarantin för att får en åtgärd/operation.

Skillnader i nivå och utvecklingen skiljer sig dock mycket mellan regionerna.

I förhållande till folkmängd skedde den största ökningen av väntetider längre än vårdgarantin i Region Jämtland/Härjedalen. Där ökade antalet individer som i genomsnitt per månad hade väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation från 1,8 per 1 000 invånare 2014 till 13,8 per 1 000 invånare 2023.

Minst var ökningen i Region Jönköping där antalet individer per 1 000 invånare i genomsnitt per månad gick från 0,5 individer till 1,5 individer.

Högst nivå i förhållande till befolkning under 2023 har Region Västerbotten haft med i genomsnitt 16 individer per 1 000 invånare per månad. År 2014 var nivån 6,5 individer per 1 000 invånare i regionen.

Om underlagen

Analysen Så kortar vi vårdköerna bygger på data från SKR:s Väntetider i vården t.o.m. juli 2023.

Den jämförande studien Mer vård för pengarna med privata vårdgivare, som utförts av det oberoende analys­företaget Sirona, utgår från kostnads- och ersättningsjämförelser mellan offentliga och privata vårdgivare i tre regioner.

Analysen De uppskjutna vårdbehoven – på nationell och regional nivå mars-dec 2020 bygger på data från SKR:s Vården i siffror där vi jämfört antalet genomförda operationer och andra åtgärder under 2019 med 2020.

Närmare beskrivning av metod och tillvägagångssätt för datainsamling finns i de fullständiga underlagen till höger.

Fullständiga underlag

Vill du veta mer?

Har du frågor som rör underlaget eller Vård­företagarnas arbete i sjukvårdsfrågor? Vänligen kontakta Björn Arnek, branschekonom.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör hälso- och sjukvården i Sverige.

AKTUELLA NYHETER OM VÅRDSKULDEN