Analys från Vård­företagarna

Så möter vi de uppskjutna vårdbehoven

De uppskjutna vårdbehoven

Pandemin har satt sjukvården under press. Många besök, utredningar, operationer och behandlingar har ställts in. Vårdköerna är nu långa. Många patienter har väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin utlovar.

Den privat drivna sjukvården kan och vill hjälpa till mer. En jämförande studie, som Sirona har gjort på Vård­företagarnas uppdrag, visar att om regionerna skulle använda privata vårdgivares fulla kapacitet skulle de dessutom få mer vård för pengarna än om operationerna görs på regionernas egna sjukhus. När det gäller höftproteser kan uppemot 50 procent fler patienter få operation hos privata vårdgivare för samma kostnad. När det gäller grå starr handlar det om ännu fler patienter.

Vårdgarantin har i praktiken satts ur spel av pandemin. Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla dem som har fått sin vård uppskjuten. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård.

Följande tre åtgärder, som vi beskriver närmare nedan, bör snabbt genomföras:

• Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att minska väntetiderna

• Guida patienterna till vårdgivare med kortast köer

• Stärk patienternas rätt att söka vård i hela landet

Med data från SKR:s Väntetider i vården följer Vård­företagarna löpande utvecklingen på nationell och regional nivå. Vi lämnar också förslag på hur privata vårdgivare kan bidra till att fler patienter får den vård de behöver.

Föredrar du att läsa analysen och förslagen som PDF finns den för nedladdning här.

Om underlagen

Analysen Så möter vi de uppskjutna vårdbehoven bygger på data från SKR:s Väntetider i vården t.o.m. september 2021.

Den jämförande studien Mer vård för pengarna med privata vårdgivare, som utförts av det oberoende analys­företaget Sirona, utgår från kostnads- och ersättningsjämförelser mellan offentliga och privata vårdgivare i tre regioner.

Analysen De uppskjutna vårdbehoven – på nationell och regional nivå mars-dec 2020 bygger på data från SKR:s Vården i siffror där vi jämfört antalet genomförda operationer och andra åtgärder under 2019 med 2020.

Närmare beskrivning av metod och tillvägagångssätt för datainsamling finns i de fullständiga underlagen till höger.

Fullständiga underlag

Så möter vi de uppskjutna vårdbehoven – analys och rekommendationer

En jämförande studie: Mer vård för pengarna med privata vårdgivare

De uppskjutna vårdbehoven – på nationell och regional nivå (mars-dec 2020)

Vill du veta mer?

Har du frågor som rör underlaget eller Vård­företagarnas arbete i sjukvårdsfrågor? Vänligen kontakta Sabina Joyau, näringspolitisk chef.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör hälso- och sjukvården i Sverige.