Hoppa till innehåll

Vinst för skattebetalarna med privata vårdgivare

En jämförande analys av privata vårdgivares ersättningar och offentliga vårdgivares kostnader
– för höft- och knäprotesoperationer, operationer av grå starr och framfallsoperationer. En rapport från Sirona.

Syfte

Den här kartläggningen syftar till att ta fram ett konkret underlag som visar på eventuella skillnader mellan privata vårdgivares ersättningar och offentliga vårdgivares kostnader, för motsvarande ingrepp inom specialistvården*. Kartläggningen syftar även till att analysera eventuella skillnader i kvalitet mellan privata och offentliga vårdgivare.

Bakgrund

Sveriges långa vårdköer är det enskilt största problemet inom svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt lade Sverige år 2021 cirka 11 % av BNP på just sjukvården och regionernas kostnaderna har ökat under de senaste åren.

Tidigare analyser har visat att nyttjandet av privata vårdgivare inom utvalda operationer inom specialistvården är mer kostnadseffektivt än motsvarande operationer utförda av offentliga vårdgivare, samtidigt som kvaliteten är minst lika god hos privata som hos offentliga vårdgivare.

Analys

I analysen ingår Västra Götalandsregionen och Region Skåne. De ingrepp som har analyserats är: höftprotesoperationer, knäprotesoperationer, operationer av grå starr och framfallsoperationer, mot bakgrund av att dessa ingrepp utförs både inom den elektiva specialistvården i flera regioner och att det finns olika privata vårdgivare som utför dessa ingrepp.

För att säkerställa jämförbarhet mellan ingreppens kostnader har beräkningar gjorts på utvalda DRG- och KVÅ-koder inom höftprotesoperationer, knäprotesoperationer, operationer av grå starr och framfallsoperationer med likartad resursförbrukning. Urvalet av DRG- och KVÅ-koder specificeras löpande i rapporten.

Data för analyserna är insamlat från utvalda regioner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och offentliga upphandlingar. Dataunderlaget är därefter analyserat av Sirona.