Hoppa till innehåll

Nationellt initiativ för verkställd vårdgaranti

En nationell insats för att ta ansvar för patienter – i hela landet.
Så kan vårdgarantin bli en realitet och vårdköerna kortas.

Sverige har rekordlånga vårdköer och en regering som gått till val på att korta dem. Vårdföretagarna och våra medlemsföretag föreslår en nationell insats för att bättre nyttja hela landets kapacitet. Det handlar om ett krafttag för att i ett första steg se till att hålla vårdgarantin – och i ett andra att möjliggöra en organisation där köer inte byggs upp. Förslaget innebär till skillnad från många andra initiativ för ökad tillgänglighet inte någon ekonomisk risk för skattebetalarna, eftersom det bygger på att ersättning utgår för faktiskt utför vård. En sådan tydligt avgränsad och resultatorienterad insats skapar ett bättre utgångs-läge för det långsiktiga arbetet med den nationella vårdförmedlingen och därmed en mer jämlik vård.

Trots att en lång rad satsningar har gjorts förblir köerna långa. Under 2023 överskreds vårdgarantin för en åtgärd eller operation inom den planerade specialistvården varje månad för i genomsnitt 69 000 personer. Våra medlemsföretag är en självklar del av den gemensamfinansierade hälso- och sjukvården. De ser att det går att göra mer. Tillsammans med den offentligdrivna vården kan privata vårdgivare minska vårdköerna – idag och i framtiden. 

I denna PM beskrivs hur ett nationellt ansvarstagande inom initialt fem tydligt definierade vårdområden kan minska köerna och bidra till en mer jämlik vård för patienter i hela landet. Effekterna för patienter avgränsas dock inte till dessa fem områden, tvärtom kan de frigöra resurser såväl i primärvården som på de stora akut-sjukhusen och kommer därmed betydligt fler patienter till gagn. 

Nuläget: rekordlånga köer

Nästan hälften av alla som väntar på en operation i Sverige får idag vänta längre än den lagstadgade vårdgarantin. Väntan på en åtgärd i specialistvården föregås dessutom ofta av en längre period med symtom och utredning. Utöver den negativa påverkan på människors livskvalitet innebär väntan på vård stora kostnader, bland annat för sjukskrivningar och merarbete för vårdens personal. Därutöver finns en risk att förtroendet för hälso- och sjukvården urholkas.

Steg 1

– Korta köerna inom fem diagnoser.

Steg 2

– Bredda modellen till fler diagnoser.

– Säkerställ att köer inte byggs upp

– Skapa förutsättningar för den nationella vårdförmedlingen

– Öka jämlikheten

– Se till att satsningar kommer patienterna till del