Hoppa till innehåll

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finns till för att säkerställa att alla i Sverige får väl fungerande vård och omsorg med god kvalitet och på lika villkor. Myndigheten finns till för brukare och patienter, men ska också bidra till att skapa en jämlik spelplan för aktörer inom vård och omsorg. IVO:s viktiga tillsyns- och tillståndsarbete är avgörande för en jämlik vård och omsorg, men också för att våra medlemsföretag ska kunna agera på en marknad med jämlika villkor. Inget seriöst företag vill behöva konkurrera med oseriösa eller kriminella aktörer. I branscher med låg tröskel in för etablering, som hemtjänst och assistans, är tillståndsplikten ett viktigt verktyg för att stoppa kriminella, oseriösa och okunniga aktörers marknadsinträde.

Vårdföretagarna månar om att IVO ska vara en välfungerande tillstånds- och tillsynsmyndighet. Därför har vi, liksom flera andra aktörer, under flera år påtalat problem med IVO:s arbetssätt och tillämpning av lagar och förordningar, som riskerar att drabba såväl brukare och patienter som medarbetare och utförare. Bland annat tillskrev vi regeringen om detta i en  i maj 2022. Vi har nu sammanställt de problem vi har identifierat i en promemoria som idag skickats till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. 

Brist på proportionalitet kan ge stora konsekvenser

I promemorian redogör vi bland annat för bristen på proportionalitet. Enstaka och, i många fall, mindre felaktigheter i verksamheter får oproportionerliga konsekvenser. Risken är att välfungerande verksamheter får sitt tillstånd indraget med förödande konsekvenser för de som är i behov av vård och omsorg, medarbetarna och företagarna. Årslånga pågående granskningar kan få ett abrupt slut och resultera i ett beslut om en, med mycket kort varsel, total avveckling av verksamheten. Konsekvenserna för de som verksamheten är till för blir drastiska.

En annan viktig fråga är bristen på rättssäkerhet. IVO lutar sig mot Försäkringskassans beslut om återkrav som inte vunnit laga kraft. Det handlar alltså om ärenden som är under pågående rättslig prövning.

Bristande dialog leder till osäkerhet hos företag

I IVO:s tillsynsarbete finns det även stora problem kopplat till kommunikationen med företagen. Vi har under senare år noterat ett skifte hos IVO, där myndigheten frångått ett mer dialoginriktat arbetssätt. Den obefintliga möjligheten till dialog leder till stor osäkerhet om vad som efterfrågas och vad som gäller i IVO:s granskningar. 

Avgörande med rättssäker tillsynsverksamhet

IVO finns till för att säkerställa att vård och omsorg bedrivs med god kvalitet av seriösa aktörer. Därför är det avgörande att såväl tillståndsgivning som tillsynsverksamhet sker på ett rättssäkert och förutsägbart sätt.  En effektiv tillstånds- och tillsynsmyndighet är både en förutsättning för att seriösa aktörer ska kunna erbjuda människor den vård och omsorg som de behöver, och för att kriminella aktörer ska kunna hindras att utnyttja våra välfärdssystem. Därför hoppas vi med den idag inlämnade promemorian initiera en fördjupad dialog med politiken.