Hoppa till innehåll

Förvaltningsrättens dom en lättnad för många assistansberättigade, medarbetare och utförare

Idag meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm att man upphäver IVO:s beslut om att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva personlig assistans. Förvaltningsrätten underkänner IVO:s grunder för beslutet. För många assistansberättigade, personliga assistenter och utförare är detta en viktig dom.

IVO:s tillsyn berör verksamheter som har stor betydelse för många människor i behov av vård och omsorg. Ytterst handlar det om att säkerställa att människor får en vård och omsorg av god kvalitet. Vårdföretagarna är en stark förespråkare för högt uppställda krav på alla som bedriver verksamheter i vården och omsorgen. Därför är det angeläget att IVO:s prövningar fungerar väl. Förvaltningsrätten har med sin dom tydliggjort att så inte alltid är fallet.

Vårdföretagarna kommenterar inte beslut som rör enskilda företag. Däremot har Vårdföretagarna sedan länge haft synpunkter som rör IVO:s arbete. Det handlar bland annat om bristen på proportionalitet – mindre felaktigheter får oproportionella konsekvenser, att det måste finnas möjlighet för en utförare att rätta felaktigheter innan IVO slår till med återkallelse samt brist på dialog. Det måste till en förändring där IVO bidrar till kunskap- och kompetensutveckling i stället för avveckling av väl fungerande verksamheter.

I en kommentar på hemsidan skriver Förvaltningsrätten följande: ”Förvaltningsrätten har granskat alla avvikelser som IVO åberopat och kommit fram till att flera av de påtalade bristerna ligger långt tillbaka i tiden, inte är tillräckligt utredda och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna. Det är sammantaget inte klarlagt att bolaget och dess företrädare inte längre uppfyller kraven på lämplighet.”

Lagmannen Eva-Lotta Hedin kommenterar:

– Domstolen anser att Humana i vissa fall har brustit, bland annat i sin insyn i anordnad assistans. De klarlagda bristerna är dock förhållandevis få och inte tillräckligt allvarliga för att motivera att bolaget och dess företrädare ska anses olämpliga. Domstolen bedömer också att Humana har vidtagit rimliga åtgärder för att följa IVO:s tillsynsbeslut och säkra kvalitet i verksamheten.

Vårdföretagarna välkomnar Förvaltningsrättens dom och bedömning. Den ligger i linje med vad vi påtalat sedan en lång tid tillbaka, nämligen bristen på rättssäkerhet. IVO lutar sig regelmässigt mot Försäkringskassans beslut om återkrav – ofta beslut som i sig inte vunnit laga kraft. Det handlar alltså om ärenden som är under pågående rättslig prövning. Det är också viktigt att konstatera att ett ärende om återkrav inte är detsamma som att något brottsligt har skett. Myndigheten fattar inte sällan beslut om indragna tillstånd utifrån felaktigheter som inte är kännetecknande för verksamheten och som står för en mycket liten andel av företagens verksamhet. Felaktigheterna kan dessutom ligga långt tillbaka i tiden. Därutöver vittnar våra medlemsföretag om att tillsynsbesluten inte fattas på ett enhetligt sätt över landet. Detta problem belyste också Riksrevisionen i sin granskning av IVO från 2019.

Nu återstår att se om IVO kommer att överklaga beslutet. Oavsett hoppas vi att IVO nu ser över sina processer. Domen idag handlar som vi ser det inte om en enskild utförare. Den handlar om vikten av ett rättssäkert system och i förlängningen vad som händer med den enskilde om alla privata utförare inom personlig assistans försvinner.