Hoppa till innehåll
Ida Ingerö, näringspolitisk chef

Positivt att regeringen lyssnat på Vård­företagarna

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och äldreminister Anna Tenje höll idag pressträff om nya regeringsuppdrag till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som regeringen förväntas fatta beslut om imorgon.

Vårdföretagarna har under lång tid efterfrågat åtgärder, och haft en god dialog med regeringen och relevanta myndigheter. IVO får nu i uppdrag att utveckla myndighetens förmåga att genom tillsyn identifiera och agera mot kriminella aktörer. Detta är välkommet. Från Vårdföretagarna vill vi ge följande medskick: Det är av yttersta vikt att tillsyn sker ute på plats i verksamheter och inte bara postalt. Vi har länge lyft frånvaron av fysisk tillsyn som ett problem, exempelvis inom familjehemsvård och personlig assistans. IVO får också i uppdrag att identifiera behov av utökad myndighetssamverkan, vilket är positivt.

Viktigt med dialog för att hitta effektiva verktyg

IVO får därutöver i uppdrag att lämna förslag på insatser för att påskynda bekämpningen av välfärdsbrottslighet. Det är positivt, men vi vill från Vårdföretagarnas sida betona vikten av att politiken och berörda myndigheter även framgent för en nära dialog med branschen om vilka problem och risker man ser. Det är hos aktörerna inom vård och omsorg som den absolut viktigaste kunskapen finns, och därför också de bästa möjligheterna att hitta effektiva verktyg.

Huvudmännens ansvar för uppföljning bör ses över

Vårdföretagarna har tidigare efterlyst utökad nationell likriktning av huvudmännens/regionernas processer vid öppnande, uppföljning och ägarförändring inom primärvården. Vi menar att huvudmännens ansvar för uppföljning bör ses över, särskilt avseende riskindikatorer. Det är därför positivt att regeringen nu ger IVO i uppdrag att se över om det finns ett behov av utökat stöd på nationell nivå för att bekämpa välfärdsbrottslighet och i så fall beskriva hur ett sådant stöd kan se ut. Vårdföretagarna är självklart gärna en part i den processen.