Hoppa till innehåll

Månadens specialgranskning fokuserar på det faktum att kommunerna fått ta ett allt större ansvar för individer med funktionsnedsättning de senaste tio åren. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 – 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700. Det har inte varit helt kommunicerande kärl mellan staten och kommunerna, men det står helt klart att kommunerna har fått ta ett allt större ansvar.

Det total antalet individer som har personlig assistans beviljat av kommun eller Försäkringskassan har minskat under den senaste 10-årsperioden från drygt 20 000 till 18 000. Utvecklingen har dock sett olika ut mellan de individer som har personlig assistans beviljad av kommun respektive Försäkringskassan.

Antalet individer med assistans beviljad av kommun har ökat från 4 100 till 4 700 mellan 2014-2023. Dock var antalet uppe i 5 300 år 2020.

Kommunerna subventionerar staten

– När Grant Thornton i april presenterade en rapport om assistansens samhällskostnader kunde vi konstatera att kommunerna subventionerar staten med mellan en och två miljarder kronor för den assistans som kommunerna själva bedriver. Detta då den statliga schablonersättningen under lång tid varit underfinansierad. Till detta måste nu också läggas den merkostnad som hamnat på kommunerna genom att staten under tio års tid lagt allt mer ansvar för omsorgen av individer med stora funktionsnedsättningar på kommunerna, konstaterar Patrik Silverudd, näringspolitisk expert personlig assistans.

Antalet individer med assistans beviljat av Försäkringskassan har successivt minskat under perioden från 16 200 till 13 300. Sannolikt är den ökning av antalet individer med personlig assistans beviljad av kommunen de senaste tio åren en av konsekvenserna av minskningen av antalet individer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan. 

Kommunerna har fått ta ett större ansvar för individer med funktionsnedsättning med behov av omsorg.

 – Totalt har antalet individer som har personlig assistans beviljat av kommun eller Försäkringskassan minskat den senaste tioårsperioden från drygt 20 000 till 18 000 individer idag. Minskningen har skett inom den statliga assistansen sett över hela perioden. Och det har skett en ökning av de kommunala besluten. Sannolikt är ökningen av de kommunala besluten en konsekvens av minskningen inom den statliga assistansen. Men vi kan notera att även antalet individer med kommunala beslut minskat sedan 2020 säger Björn Arnek, branschekonom. 

Schablonersättningen måste få en hållbar och rimlig utveckling

 – Vårdföretagarna ser två akuta frågor som behöver lösas snarast. Den första är att schablonersättningen ges en hållbar och rimlig utveckling som följer den kollektivavtalade löneutvecklingen.  Den andra är att regeringen skyndsamt måste ta fram beslut kring statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Det har gått ett år sedan huvudmannaskapsutredningen kom och samtliga remissinstanser var positiva. När staten och kommunerna träter om kostnaderna kommer det alltid att vara brukarna och deras anhöriga som kommer i kläm, säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert personlig assistans. 

I Assistansbarometern kan man också konstatera att antalet individer med rätt till statlig personlig assistans ökade något i maj, men ligger fortfarande under antalet individer maj 2023.