Hoppa till innehåll
Ida Ingerö, näringspolitisk chef

Vård­företagarnas konkreta åtgärder mot kriminella aktörer i välfärden – skrivelse till regeringen

Vårdföretagarnas skrivelse till justitieminister Gunnar Strömmer med konkreta förslag för att motverka kriminella aktörer inom välfärden.

Ur skrivelsen: 

Den systemhotande organiserade brottsligheten hotar det fria och öppna samhället. Kriminella aktörer tar sig in i allt fler branscher och har även identifierat vår gemensamma välfärd som en potentiell intäktskälla. Alla goda krafter måste gemensamt sätta stopp för detta. Under lång tid har Vårdföretagarna uppvaktat politiken med en rad konkreta åtgärdsförslag. Vi välkomnar den utredning regeringen aviserat inom personlig assistans och även den nu aviserade förbättringen av myndigheters möjlighet att dela information.

Vårdföretagarna föreslår:

  1. Utökad nationell likriktning av huvudmännens/regionernas processer vid öppnande, uppföljning och ägarförändring inom primärvården. Huvudmännens ansvar för uppföljning bör ses över, särskilt avseende riskindikatorer.
  2. Utformningen av LOV bör ses över med syfte att harmonisera regionernas bakgrundskontroll och ägarprövning i flera led.
  3. Utökad samkörning av register mellan myndigheter och huvudmän avseende exempelvis patientsäkerhetsindikatorer.
  4. Uppdra till IVO att regelbundet genomföra fysisk tillsyn för alla tillståndspliktiga verksamheter.
  5.  Säkerställ i det kommande arbetet för förbättrad informationsdelning mellan myndigheter att IVO får ökad tillgång till information som finns hos andra myndigheter som idag skyddas av sekretess. 
  6. Kartlägg kriminella individers nätverkskopplingar till välfärdsföretag. Skärp kontrollen så att man försvårar för att använda sig av bulvaner eller så kallade målvakter. Nyttja den kunskap på individnivå som finns i branscherna vid kartläggning.
  7. Utred möjligheten att ställa högre krav på systematiskt uppföljningsarbete i kommunerna oberoende av driftsform. Säkerställ att kommunerna tillhandahålls ett stärkt systemstöd för detta arbete.
  8. De regler som finns i LOU om skyldighet och möjlighet att utesluta en olämplig leverantör bör även införas i LOV. 

Att hålla den systemhotande organiserade brottsligheten såväl som andra kriminella aktörer borta från välfärden är primärt politikens och de rättsvårdande myndigheternas ansvar. Men genom branschens kunskaper om systemen finns möjlighet att hitta konkreta åtgärder för att täppa till kryphål och höja trösklar. Vårdföretagarna och våra medlemsföretag kan och vill bidra, för att säkerställa en jämlik spelplan.

Politiken behöver göra mer

– Det står alltmer tydligt att den organiserade brottsligheten berör alla våra samhällsområden, även välfärdssektorn. Här måste våra rättsvårdande myndigheter, regering och riksdag göra mer. Politiken har under lång tid varit alltför passiv när Vårdföretagarna och våra medlemmar krävt reformer för att stoppa kriminella aktörer. Vi välkomnar regeringens besked om att utreda hur man kan riva sekretesshinder mellan myndigheter. Men fler åtgärder måste till. Vårdföretagarna vill med de förslag som vi idag överlämnar till regeringen medverka till att rätt åtgärder, som faktiskt får effekt mot kriminella aktörer, kommer på plats, säger Ida Ingerö, näringspolitisk chef.