Hoppa till innehåll

Rapporten visar att det finns ett positivt samband mellan andelen hemtjänst som en kommun köper från privata utförare och kvalitet och kostnadseffektivitet i hemtjänsten. En större andel köp från privata utförare ger en lägre kostnad per omsorgstagare. Exempelvis var kostnaden per omsorgstagare i genomsnitt 260 000 kronor för kommuner där inköpen från privata utförare utgjorde mer än 30 procent av de totala kostnaderna för hemtjänsten, jämfört med 401 000 kronor bland de kommuner där inga köp från privata utförare gjordes.

Vårdföretagarnas uppfattning är att valfrihet för omsorgstagare samt konkurrens mellan aktörer inom omsorgen leder till högre kvalitet, mer innovation och högre effektivitet. Valfrihet bidrar till kvalitetskonkurrens, där varje utförare för att bli vald och få uppdrag, måste anstränga sig för att erbjuda en omsorg som uppskattas av omsorgstagarna. Men även traditionell upphandling, där vård- och omsorgstjänster konkurrensutsätts, bidrar till utveckling och effektivitet.

De kommande åren kommer det bli allt viktigare för landets kommuner att hemtjänsten bedrivs kostnadseffektivt i takt med att andelen äldre ökar. Om andelen av de äldre som har hemtjänst är densamma år 2032 som år 2022 och de får hemtjänst av samma omfattning kommer kostnaderna, i 2022 års penningvärde, att öka med 7,5 miljarder kronor, motsvarande 15 procent. Den möjlighet som privata utförare ger att effektivisera bör dock inte bara ses som ett sätt att spara pengar, utan också ett sätt att förbättra omsorgen genom att möjliggöra mer omsorg för befintliga resurser.

Den här rapporten visar att kommuner har mycket att vinna på att anlita fristående aktörer för att höja kvaliteten i hemtjänsten, men också för att få mer omsorg för varje skattekrona. Samtidigt saknas fortfarande alternativ till den offentliga hemtjänsten i många kommuner, säger Anna Bergendal, näringspolitisk expert äldreomsorg. 

– Rapporten visar att det finns ett positivt samband mellan andelen hemtjänst som en kommun köper från privata utförare och kvalitet och kostnadseffektivitet i hemtjänsten. Även om graden av privatisering inte ensamt förklarar skillnaderna i kvalitet och kostnadseffektivitet mellan kommuner kan noteras att samtliga kommuner där privatiseringsgraden överstiger 30 procent har höga värden på såväl kvalitet som låga kostnader per omsorgstagare, säger Björn Arnek, branschekonom.