Hoppa till innehåll

Effektivare hemtjänst

Högre kvalitet och mer äldreomsorg för varje skattekrona med privat driven hemtjänst

Den här rapporten visar att det finns ett positivt samband mellan andelen hemtjänst som en kommun köper från privata utförare och kvalitet och kostnadseffektivitet i hemtjänsten. 

Hemtjänstindex är ett verktyg som mäter kvaliteten inom kommunernas hemtjänst där ett högre värde på indexet indikerar en högre kvalitet. I rapporten visas att det finns ett positivt samband mellan andelen köp från privata utförare av hemtjänst och nivån på Hemtjänstindex. Exempelvis låg nivån på Hemtjänstindex på i genomsnitt 74 bland de kommuner där köp från privata utförare utgjorde mer än 30 procent av de totala kostnaderna för hemtjänsten, jämfört med 64 bland de kommuner där inga inköp från privata utförare av hemtjänst gjordes. 

Rapporten visar också ett tydligt samband mellan andelen köp från privata utförare och effektiviteten inom hemtjänsten mätt som den genomsnittliga kostnaden per omsorgstagare. En större andel köp från privata utförare ger en lägre kostnad per omsorgstagare. Exempelvis var kostnaden per omsorgstagare i genomsnitt 260 000 kronor för kommuner där inköpen från privata utförare utgjorde mer än 30 procent av de totala kostnaderna för hemtjänsten, jämfört med 401 000 kronor bland de kommuner där inga köp från privata utförare gjordes. 

De kommande åren kommer det bli allt viktigare för landets kommuner att hem-tjänsten bedrivs kostnadseffektivt i takt med att andelen äldre ökar. Om andelen av de äldre som har hemtjänst är densamma år 2032 som år 2022 och de får hemtjänst av samma omfattning kommer kostnaderna, i 2022 års penningvärde, att öka med 7,5 miljarder kronor, motsvarande 15 procent. Den möjlighet som privata utförare ger att effektivisera bör dock inte bara ses som ett sätt att spara pengar, utan också ett sätt att förbättra omsorgen genom att möjliggöra mer omsorg för befintliga resurser.

Resultaten i rapporten tyder sammantaget på att många kommuner skulle kunna nå betydligt bättre resultat när det gäller såväl effektivitet som kvalitet genom att konkurrensutsätta sin hemtjänst och anlita privata aktörer i högre grad.