Hoppa till innehåll

Primärvårdspropositionen är klubbad – listningstak och rätt till fast läkare bland reformerna

I början av april röstades den omtalade primärvårdspropositionen igenom i riksdagen. Propositionen har väckt uppmärksamhet och det har funnits olika uppfattningar om den både bland partierna och olika intresseorganisationer. Debatten har till stor del handlat om huruvida propositionen i praktiken leder till att begränsa patienters möjlighet att välja annan vårdgivare än den som man har listat sig hos.

Den 1 juli införs flera primärvårdsreformer

Efter lite turer i riksdagen och en senarelagd omröstning har primärvårdspropositionen nu gått igenom. Reformerna träder i kraft den 1 juli i år och innebär i korthet att:

  • Patienters val av vårdgivare ska ske genom listning på förhand
  • En elektronisk listningstjänst införs som regionerna är skyldiga att tillhandahålla
  • Rätten till fast läkarkontakt förtydligas
  • Patienter får endast vara listade på ett ställe i taget och högst två byten per år om inte särskilda skäl finns
  • Listning får endast ske hos vårdgivare som bedriver i en regions egen regi eller som har kontrakt med en region
  • Det ska finnas höga krav på både fysisk och digital tillgänglighet för vårdgivare
  • Vårdgivare får möjlighet att införa ett listningstak om de vill – regionen kan säga nej vid särskilda skäl

Tillkännagivanden riktade till regeringen

Riksdagen fattade även ett beslut om att förtydliga lagen så att listning inte påverkar den enskildes möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppenvård enligt patientlagen. Tillägget innebär att det förtydligas att den som är listad hos en vårdcentral fortsatt ska kunna söka annan vårdgivare vid behov.

Två så kallade tillkännagivanden riktades också till regeringen med anledning av propositionen. Det kan liknas vid uppmaningar som regeringen förväntas återkomma till riksdagen med svar på.

Det här uppmanas regeringen att göra:

  • Regeringen bör ta fram nationella principer för ersättningar och avgifter som bygger på behovsprincipen
  • Det behövs ett särskilt ersättningssystem för digital vård som inte är en integrerad del i en vårdkedja. Sådan vård bör inte ersättas som utomlänsvård. Regeringen bör därför ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram förslag till nationella ersättningssystem för digital vård.

Primärvårdspropositionen, med riksdagens tillägg och uppmaningar, innehåller bra delar som stärker kontinuiteten för patienter och skapar bättre förutsebarhet för vårdgivarna genom möjligheterna till listningstak. Även om Vårdföretagarna hade önskat att regionerna inte alls ska kunna motsätta sig att ett listningstak införs, är detta ändå ett steg i helt rätt riktning.

Privata vårdgivare är en del av vårdsverige

Vårdföretagarna har länge påpekat att det inte är hållbart med dagens system där man betraktar många digitala vårdtjänster som utomlänsbesök. Långsiktigt behöver vi se digitala vårdtjänster som en av flera kontaktvägar till sjukvården och inte som ett eget spår. Därför välkomnar vi riksdagens uppmaning kring frågan om ersättningssystemen och hoppas att regeringen skyndsamt återkommer med något förslag i denna del.

Sist men inte minst en fråga som Vårdföretagarna har drivit länge. De goda och riktiga ambitionerna att flytta vårdfokuset från sjukhusen till primärvården måste också åtföljas av resurser. Den svenska primärvården är underdimensionerad och underfinansierad i relation till behoven. Det måste skapas en rimligare koppling mellan finansiering, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensförsörjning om primärvården ska fungera väl. Vi kommer även framgent att arbeta för att få till en tydlig sådan koppling.

Låt mig avsluta den här bloggen om primärvårdspropositionen med de fina betyg som patienterna ger till de privat drivna vårdcentralerna. För elfte året i rad publicerade vi Patienttoppen som baseras på SKR:s patientenkät från september 2021. Av den framgår att 75 av de 100 mest populära vårdcentralerna är i privat regi. I 18 av de 21 regionerna är det en privat vårdcentral som uppskattas mest. Mest nöjda är patienterna med kontinuiteten och koordineringen på de privata vårdcentralerna, vilket är en viktig kvalitetsfaktor. Det är ingen tvekan om att privata vårdcentraler är en del av vårdsverige – ett vårdsverige som patienterna uppskattar mycket.