Rapport från Vård­företagarna

Patienttoppen 2022

Vård­företagarna publicerar för elfte året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården

Primärvården utgör grunden för den svenska hälso- och sjukvården och nära hälften av den består av privata vårdgivare. Under pandemin tvingades primärvården ställa om verksamheter som en följd av smittspridningen, förändrad vårdkonsumtion och vårdbehov samt nya uppdrag såsom testning, smittspårning och omhändertagande av patienter med långtids-covid. Trots det ansträngda läget och det stora trycket under pandemin visar den nationella patientenkäten att patienterna har stort förtroende för hela primärvården.

Det finns ett värde i att öppet redovisa resultaten varje år och att följa den patientupplevda kvaliteten kontinuerligt.

Patientenkäten genomfördes i september 2021.

Patienttoppen 2022 baseras på underlag från alla regioner. Den omfattar totalt 1157 vårdcentraler.* Av dessa är 507 privat drivna vilket motsvarar en andel om cirka 44 procent.

Vi jämför, liksom tidigare år, patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.

Resultaten presenteras nedan, uppdelat efter region. Vi har också sammanställt en lista över de 100 populäraste vårdcentralerna i hela landet.

 

Resultaten i korthet: 

  • 75 av de 100  vårdcentraler i Sverige som har mest nöjda patienter är privat drivna.
  • I  18 av 21  regioner är det privat drivna vårdcentraler som uppskattas mest.
  • De privat drivna vårdcentralerna har i snitt  något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar  än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
  • Kontinuitet och koordinering  är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.

Om Patienttoppen

Patienttoppen  är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården, där Vård­företagarna jämför patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler. I denna undersökning, som genomfördes under 2021, deltog 1157 vårdcentraler*.  Av dessa är 507 privat drivna.

Läs mer om den nationella patientenkäten på SKR.se.

*Totalt 1187 vårdcentraler har ingått i undersökningen men 30 av dessa har ansetts ogiltiga på grund av för få svar.

**Vi redovisar de sammantagna medelvärdena för samtliga vårdcentraler i undersökningen, samt i respektive region, uppdelat på de olika kvalitetsparametrarna och regiform. Medelvärdena har viktats med avseende på vårdenhetens storlek. Detta för att inte riskera en snedvriden bild av verkligheten där flera små enheter med få svarande patienter påverkar resultatet mer än vad en större enhet med lika många svarande patienter som de små enheterna har totalt, gör. Viktningen baseras enbart på storleken på de aktuella vårdenheterna. Viktningen har utförts enligt följande: Aggregerat resultat för en kategori = summan av [antalet svar för aktuell enhet]*[enkätresultat för aktuell enhet]för alla enheter i en kategori/summan av [antalet svar] för alla enheter i samma kategori.

 

Vård­företagarnas arbete

Har du frågor om undersökningen eller Vård­företagarnas arbete i sjukvårdsfrågor? Vänligen kontakta Natasa Ristic Davidson, näringspolitisk expert.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör hälso- och sjukvården i Sverige.