Hoppa till innehåll
Rikard Johansson

Hur kommer det sig att Sverige är världsmästare på pilotprojekt inom digitalisering?

Digitaliseringen utvecklas på varierande sätt inom olika branscher, där vissa sektorer har omfamnat och anpassat sig till digitala innovationer snabbare än andra, medan vissa fortfarande kämpar med att integrera nya teknologier och digitala processer på ett effektivt sätt. Upplever att det idag finns en brist på incitament för förbättring från etablerade strukturer eller intressen. Det kan vara svårt att övertyga alla inblandade parter om fördelarna med att skala upp ett pilotprojekt, särskilt om det innebär förändringar i befintliga rutiner eller arbetsmetoder.

Innovation för att minska fallolyckor och öka tryggheten inom äldreomsorgen

Känner du till att fallolyckor är ett folkhälsoproblem i vårt land? Över 100 000 personer behöver vård efter fallolyckor årligen. Kostanderna för dessa är, förutom personligt lidande, drygt 16 miljarder kronor. Det har i flera pilotstudier visats att fallolyckor kan reduceras med upp till 50 procent. Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd? (socialstyrelsen.se) Den samlade evidensen från de 30 senaste åren visar på vilka fallförebyggande metoder som varit effektiva men ändå införs inte dessa systematiskt i vårt land.

Att införa digital trygghetstillsyn inom hemtjänsten har visat sig framgångsrikt för att öka tryggheten hos de äldre och dess närstående. Mycket tid går idag åt för medarbetarna att åka och hämta nycklar och transportera sig mellan olika omsorgstagare. Tänk om det breddinfördes bland alla landets kommuner så skulle det besparas tid och resurser. Idag har 7 av 10 kommuner infört denna välfärdsteknologi. Från år 2020 har införandet ökat med 43 procent. Utvecklingen från pilotprojekt till införande har gått alldeles för långsam och ojämlikt.

Sverige bland de första i världen att ge patienter tillgång till journal på nätet

Region Uppsala var bland de första i världen att ge patienter tillgång till sin journal på nätet år 2012. Läkarprofessionen slog bakut när förslaget presenterades för dem. Några av farhågorna vid införandet av tjänsten var att patienterna skulle kunna fara illa när de fick svåra besked via sin journal på nätet. Minns ni hur det blev? Idag är det en självklarhet och har ökat tryggheten och delaktigheten för patienterna. Ofta är det professionen som är bromskloss för utveckling. Vad kan vi lära av vår patientjournal på nätet? – Uppsala universitet (uu.se)  Detta pilotprojekt har visat sig lyckat och är numera infört i vårt land med värdeskapande för patienterna men det tog hela tio år.

Jag drömmer om Sverige som ett innovationsland och en attityd där vi använder best practice och där det är förbjudet att påbörja nya pilotprojekt som tidigare visat sig fungera.

Det faktum att det är fler personer som behöver tillgång till välfärd samtidigt som det är brist på kompetens medför att vi behöver bli bättre på att utveckla nya arbetssätt. Ett prioriterat område borde vara att identifiera och analysera framgångsrika pilotprojekt inom digitalisering. Stefan Fölster, har sagt det så bra: ”När vi tidigare stått inför en teknisk revolution har den delat upp oss i två läger: Optimister på enda sidan, pessimister på den andra”.

För dig som ledare är utmaningen att leda in i framtiden. Omfamnar du dess potential och utmaningar eller är du den som säger: ”Varför inte köra ett pilotprojekt till!”