Hoppa till innehåll

Vaccination – vilka krav kan en arbetsgivare ställa?

För att begränsa smittspridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som kan att vaccinera sig. Inom vård och omsorg är frågan om vaccinering både är en patientsäkerhetsfråga och en arbetsmiljöfråga; att inte smitta äldre eller personer i andra riskgrupper och att inte heller smitta sina kollegor.

Många medarbetare inom vården är positiva till vaccination och har vaccinerat sig.  När medarbetare inte vaccinerar sig påverkar det verksamheten i stort. Vi inom Vårdföretagarna ser det som rimligt krav att personalen är vaccinerad i vård och omsorg. Detta mot bakgrund av att såväl Folkhälsomyndigheten som Socialstyrelsen påpekat att den viktigaste frågan just nu är att öka vaccinationsgraden inom vården.

Det pågår för närvarande många diskussioner kring krav på vaccination och vi inom Vårdföretagarna får många frågor om detta från våra medlemsföretag. Vilka krav kan en arbetsgivare ställa på ovaccinerade medarbetare och vad gör arbetsgivaren om medarbetare som arbetar med äldre eller personer i andra riskgrupper inte vill vaccinera sig?  Vi redogör nedan för hur arbetsgivare kan hantera frågor som uppkommer kring vaccination.

Kan arbetsgivare införa vaccinationskrav på arbetsplatsen?
Det beror på vilken verksamhet som arbetsgivaren bedriver och vilka arbetsuppgifter medarbetaren har. Vi bedömer att det är möjligt att införa krav på vaccination om medarbetaren träffar ett stort antal personer i arbetet eller om arbetet går ut på att vårda och hjälpa äldre och/eller personer i andra riskgrupper.

Kan ett vaccinationskrav innebära problem för verksamheter inom vård och omsorg?
Det är svårt att rekrytera personal till vården. Vi på Vårdföretagarna uppmanar våra medlemsföretag att uppmuntra medarbetare att vaccinera sig och att föra en dialog om detta men också att underlätta för individen genom att till exempel tillåta vaccinering på arbetstid.

Det är viktigt att komma ihåg att den som fått första dosen vaccin mot covid-19 inte är fullvaccinerad och immun förrän en tid efter den andra sprutan.

Vid en nyrekrytering kan arbetsgivare ställa som krav att medarbetaren är vaccinerad?
Ja arbetsgivare inom vården kan vid nyrekrytering ställa krav på att den som blir anställd är vaccinerad. Men arbetsgivaren måste kunna motivera det utifrån verksamheten. Ett vaccinationskrav ska vara relevant för arbetsuppgiften som den anställde ska utföra, det kan till exempel handla om arbete i vård och omsorg där arbetsgivare måste tänka på patientsäkerheten.

Notera också att Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller, vilket innebär att arbetsgivare inte får spara uppgifter om vaccination. Läs vidare hur IMY, Integritetsmyndigheten svarar på frågan här: Får en arbetsgivare registrera vilka på en arbetsplats som är vaccinerade?

Vad ska arbetsgivaren göra när kunder/brukare kräver vaccinerad personal och inte alla vill vaccinera sig?

För äldre och personer inom andra riskgrupper är risken större för allvarlig sjukdom och död. Det är därför förståeligt om dessa blir oroliga om inte personalen är vaccinerad. Krav på vaccination är därför ett krav som det är rimligt att tillmötesgå.

Om medarbetaren inte vill vaccinera sig, trots att arbetsuppgifterna kräver det, ska ni ha ett samtal med medarbetaren och därefter utreda möjligheten till omplacering eller vilka möjligheter till andra lösningar det finns för att undvika smitta/smittspridning på arbetsplatsen. Före beslut om en varaktig omplacering ska ni förhandla med den fackförening som medarbetaren är medlem i.

Finns det inte möjlighet till omplacering kan konsekvensen bli att medarbetaren inte anses stå till förfogande för arbete och därför inte ska vara i tjänst och således inte heller få någon lön. Kontakta oss på Vårdföretagarna om en sådan situation uppstår då bedömningen i det enskilda fallet kan vara svår.

Behöver arbetsgivaren förhandla enligt 11 § MBL vid omplacering av medarbetare som inte är vaccinerade?

Ja, före beslut om en varaktig omplacering ska ni förhandla med den fackförening som medarbetaren är medlem i. Inledningsvis behöver ni undersöka vilka riskerna är med att ha personal som inte är vaccinerad. En riskbedömning behöver göras och vilka åtgärder som kan behövas för att hantera riskerna. Detta görs i samverkan med skyddsombudet.

Om verksamhetens art kräver vaccinerad personal är det viktigt att formulera en riktlinje/policy om det. Innan arbetsgivare fattar beslut om viktigare förändringar i verksamheten och/eller för individen ska arbetsgivare genomföra en 11 § MBL-förhandling med facket. Att införa eller ändra en företagspolicy är att ses som en viktigare förändring i verksamheten som behöver förhandlas innan beslut fattas.

En policy kan med fördel innehålla och beskriva såväl syftet som de åtgärder ni erbjuder för att uppmuntra och underlätta för medarbetaren att vaccinera sig. Se till att kommunicera policyn med medarbetarna.

Se en kort sammanfattning över vilka steg du behöver ta i checklistan.

Men om medarbetaren ändå vägrar vaccinera sig, får en arbetsgivare då säga upp medarbetaren?

Vårdföretagarna manar till uppmuntran och dialog med medarbetarna om vaccination och uppmuntrar arbetsgivare att erbjuda vaccination på arbetstid. Skulle det vara så att medarbetaren på grund av ovilja att vaccinera sig inte kan utföra vissa arbetsuppgifter avråder Vårdföretagarna för närvarande från att inleda ett uppsägningsförfarande. Först måste arbetsgivaren se om det går att omplacera medarbetaren där medarbetaren inte har kontakt med äldre eller patienter i andra riskgrupper. Går inte det kan arbetsgivaren efter MBL-förhandling, se ovan, konstatera att medarbetaren inte står till förfogande för arbete och då ska medarbetaren inte få någon lön.

Men kan arbetsgivaren säga upp medarbetaren?
Vårdföretagarna anser att uppsägning på grund av personliga skäl i dagsläget inte är en förstahandslösning. Som arbetsgivare är det viktigt att göra saker i rätt ordning och lyssna på skälen som medarbetaren uppger för att inte vaccinera sig. I förlängning om en medarbetare inte kan utföra sina arbetsuppgifter kan det bli aktuellt med uppsägning på grund av personliga skäl – men där är vi inte idag. Kontakta oss på Vårdföretagarna inför ett sådant beslut då saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl är en svår bedömning.

Kan arbetsgivare fortsatt kräva att medarbetare som arbetar inom sjukvården eller äldreomsorgen har skyddsutrustning?
Folkhälsomyndigheten har inte ändrat sin klassificering av covid-19, som innebär att covid-19 räknas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Med anledning av detta ska medarbetare inom sjukvården eller äldreomsorgen, även anställda som är vaccinerade, fortsätta att tillämpa rutiner för skyddsutrustning, basal hygien och liknande samt vidta alla andra försiktighetsåtgärder.

Kan arbetsgivare kräva att medarbetaren visar vaccinationsbevis?
Ja, arbetsgivaren kan begära att medarbetare visar upp ett covidbevis som utvisar att de är vaccinerade, om det är väsentligt för arbetsuppgiften som ska utföras eller för verksamheten. Om en medarbetare inte vill visa vaccinationsbevis får arbetsgivaren hantera det som att hen är ovaccinerad och då kan hen för närvarande inte utföra vissa arbetsuppgifter, till exempel inom vård och omsorg. I det fallet gäller samma procedur som för de som vägrat vaccinera sig, se ovan.

Hur ska arbetsgivare agera om en medarbetare inte vill uppvisa vaccinationsbevis?
Arbetsgivaren bör försöka få information om de bakomliggande skälen till att medarbetaren inte vill visa vaccinationsbevis. Först och främst är det därför alltid viktigt med en dialog mellan arbetsgivare och medarbetare. Om en medarbetare inte vill visa vaccinationsbevis, se ovan.

Kan arbetsgivare kräva att ovaccinerade visar upp ett negativt PCR-test?
Du som arbetsgivare kan i normalfallet inte tvinga en medarbetare att ta ett PCR-test. Ett PCR-test används för att undersöka om den provtagne har en pågående infektion med covid-19. Om det råder omfattande smittspridning på arbetsplatsen eller om medarbetaren vistas/vistats där det förekommer omfattande smitta, kan medarbetaren dock ses som skyldig att låta sig testas. En intresseavvägning kan behöva göras där verksamhetens krav och den enskildes personliga integritet vägs mot varandra. Om medarbetaren nekar till att testa sig kan arbetsgivaren konstatera att medarbetaren inte står till förfogande för arbete och därmed inte har rätt att få lön. Kontakta oss på Vårdföretagarna inför ett sådant beslut. Läs mer om vad som gäller för vården på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hur gör arbetsgivare om vaccinerade medarbetare inte vill att ovaccinerade kollegor ska komma till arbetsplatsen?

Det finns inga rekommendationer som medför att arbetsgivare ska behandla vaccinerade och ovaccinerade på olika sätt. Arbetsgivare ska inom ramen för sitt arbetsmiljöansvar vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Arbetsmiljöansvaret gäller för all personal, oavsett om den enskilda medarbetaren är vaccinerad/ovaccinerad. Det innebär att arbetsgivaren ska fortsätta genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för att förhindra smittspridning, till exempel att påminna om att hålla avstånd, att följa de hygienrutiner som finns på arbetsplatsen, möblera glesare och se över ventilationen o s v. Det är även viktigt att arbetsgivaren ser till att förebygga konflikter och kränkande särbehandling genom att ha en dialog om spelreglerna, visa på fakta och att påtala att alla har ett ansvar samt att ha löpande uppföljningar. Arbetsgivaren kan också informera och göra olika insatser för att få fler att vaccinera sig på arbetsplatsen, exempelvis genom att erbjuda möjlighet att vaccinera sig på arbetstid.

Hur kan arbetsgivare komma till rätta med den låga vaccinationsgraden bland vård- och omsorgspersonal?
Arbetsgivaren kan informera om fördelarna med att flera är vaccinerade på arbetsplatsen och göra olika insatser för att få fler att vaccinera sig, till exempel att låta de anställda vaccineras på arbetstid på arbetsplatsen, så att det i vart fall inte finns sådana trösklar för att vaccinera sig.

Det är viktigt att alla förstår varför det är angeläget att vaccinera sig. Tydlig kommunikation och dialog med medarbetarna kan leda till att fler vaccinerar sig.

Du kan läsa mer om vaccination på Arbetsgivarguiden. Inloggning krävs. Som medlem är du välkommen att kontakta våra arbetsrättsexperter om du behöver ytterligare vägledning.