Hoppa till innehåll
Skatterättsnämnden publicerade i juli ytterligare två förhandsbesked avseende tillämpningen av momsundantaget för sjukvårdstjänster.

Det ena förhandsbeskedet avser tillhandahållande av sjuksköterskor till olika äldreboenden, där nämnden bedömer att det är frågan om skattepliktiga tillhandahållanden i form av personaluthyrning. Skatterättsnämnden anser inte att tillhandahållandena av sjuksköterskor sker inom ramen för en sådan organisatorisk struktur med eget ansvar och i egen regi som, enligt nämnden, krävs för att det ska vara frågan om en momsfri sjukvårdstjänst. Nämnden anser inte heller att det kan vara frågan om en tjänst som är nära knutet sjukvård, då konkurrenskriteriet, enligt nämnden, inte är uppfyllt. Detta då nämnden menar att inte annat framgår än att verksamheten drivs i direkt konkurrens med bemanningsföretag, som måste betala moms. Nämnden var inte enig, utan en ledamot hade en skiljaktig mening.

Det andra förhandsbeskedet avser vårdtjänster där patienten antingen remitteras eller hänvisas till en annan vårdgivare (underleverantör). I förhandsbeskedet resonerar Skatterättsnämnden kring egen organisation och huruvida vårdansvaret övergått till underleverantören och därmed kan anses vara en momsfri sjukvårdstjänst. Enligt Skatterättsnämnden är det tydligt att så är fallet när en patient skickas vidare via remiss. I den delen anser nämnden att det är fråga om momsfria sjukvårdstjänster. Nämnden öppnar dock även upp för ett liknande resonemang när patienten hänvisas till annan vårdgivare utan formellt remissförfarande. Då omständigheterna enligt nämnden inte är helt klarlagda avvisar dock nämnden ansökan i den del det avser förfarandet utan remiss. Nämnden besvarar därmed inte frågeställningen.

Enligt Skatterättsnämnden kan det således vara fråga om momsfria sjukvårdstjänster om vårdansvaret förs över till annan via formellt remissförfarande (vilket också är i linje med Skatteverkets uppfattning, såsom presenteras i deras ställningstagande från oktober förra året). Skatterättsnämndens resonemang indikerar dock att det även kan vara fråga om sjukvårdstjänster i situationer där patient hänvisas vidare till annan vårdgivare utan formell remiss. Av det som går att utläsa av nämndens resonemang verkar det dock ställas höga krav på tydlighet ifråga om att vårdansvaret faktiskt har övergått till annan vårdgivare. På vilket sätt det ska vara tydligt framgår dock inte fullt ut av nämndens resonemang. Nämnden var inte enig, utan en ledamot hade en skiljaktig mening.

Förhandsbeskeden visar återigen att gränsdragningen mellan momsfria sjukvårdstjänster och momspliktig personaluthyrning är komplicerad och långt ifrån självklar. Det återstår fortfarande att se hur Högsta förvaltningsdomstolen resonerar i frågan om personaluthyrning kontra sjukvårdstjänster när leverantören inte är ett rent bemanningsföretag. De tidigare tre förhandsbesked om vårdmoms som Skatterättsnämnden meddelade i maj har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen. Läs mer här om de tidigare förhandsbeskeden.

Vad gör Vårdföretagarna?

Skatterättsnämndens beslut är nedslående, eftersom Skatteverkets momstolkning får mycket stora konsekvenser för sjukvården. Dessutom i en riktning som strider mot regeringens och riksdagens intentioner om att sjukvården ska vara fri från moms.

Läget är allvarligt för många vårdgivare i den privat drivna vården och omsorgen. Parallellt med att följa vad som händer rättsligt fortsätter Vårdföretagarna därför vårt aktiva påverkansarbete i momsfrågan, då den får så stora konsekvenser för många av våra medlemsföretag och för vården och omsorgen i sin helhet. Vi driver på för en lagändring som befäster riksdagens tidigare ambitioner om en momsfri sjukvård, så att momsreglerna inte försvårar vårdens kompetensförsörjning. Läs mer här.

Det senaste i momsfrågan hittar du på Vårdföretagarnas särskilda samlingssida för vårdmoms.