Hoppa till innehåll
Idag, den 1 juli, börjar Skatteverket tillämpa den nya vårdmomsen som kraftigt fördyrar inhyrning av vårdpersonal, konsulttjänster och många underleverantörslösningar i vård och omsorg.

Riksdagen har uppmanat regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsens effekter och vid behov snarast möjligt återkomma med förslag till åtgärder. Politiken behöver agera skyndsamt mot bakgrund av det allvarliga läge som vårdmomsen försätter framför allt den privat drivna sjukvården, tandvården och omsorgen i.

Vårdföretagarna redovisar idag en undersökning som visar hur vårdmomsen påverkar våra medlemsföretags verksamheter, med fokus på hälso- och sjukvården. Undersökningen kan ses som ett bidrag till regeringens konsekvensanalys.

Vi presenterar vidare ett förslag till lagändring, som kan undanröja problemet. Lagförslaget är framtaget av Deloitte på Vårdföretagarnas uppdrag. Docent Pernilla Rendahl, vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, har granskat lagförslaget och bedömer att det inte finns hinder i EU-rätten att genomföra det.

Undersökning bland våra medlemsföretag om vårdmomsen

På Vårdföretagarnas uppdrag har Svenskt Näringsliv i juni 2019 gjort en undersökning bland våra medlemsföretag om inhyrning av legitimerad vårdpersonal och konsultlösningar. Resultaten, huvudsakligen från våra medlemsföretag som bedriver sjukvård, redovisar vi i en promemoria, som idag skickas till regeringen.

Två effekter av vårdmomsen är tydliga i undersökningen. Många sjukvårdsmottagningar får svårt att klara grundbemanningen och/eller förlorar avgörande kompetens. Risken är överhängande att färre patienter kommer att kunna få vård.

Några huvudresultat:

  • För 64 procent är egenföretagare och/eller inhyrning en förutsättning för att få tillgång till viss kompetens som vårdgivaren behöver i verksamheten.
  • Nästan hälften av sjukvårdsföretagen klarar inte sin grundbemanning utan egenföretagare och/eller inhyrning.
  • Läkare är den vårdprofession som bedöms i särklass viktigast för verksamheten.
  • Endast 13 procent bedömer att de kan anställa tillräckligt många istället för nuvarande lösningar med egenföretagare.
  • 38 procent tappar avgörande kompetens i verksamheten på grund av vårdmomsen.
  • 41 procent av sjukvårdsföretagen blir tvungna att minska omfattningen på sin verksamhet, direkt eller på sikt. 16 procent överväger att avveckla sin verksamhet.

Ta del av promemorian med undersökningens resultat
Vårdföretagarna: Konsekvensanalys och lagförslag om vårdmomsen, 1 juli 2019

Förslag till lagändring

Vårdföretagarna har, med hjälp av Deloitte, tagit fram ett lagförslag, som förtydligar att all vård som ges av legitimerad vårdpersonal ska vara momsfri, oavsett om den legitimerade yrkesutövaren driver eget företag eller hos vem hen är anställd.  Det skulle undanröja de problem som vårdmomsen skapar i sjukvården.

Lagförslaget innebär att den svenska bestämmelsen i 3 kap. 5 § 1 st. andra strecksatsen mervärdesskattelagen (1994:200), ML, kompletteras enligt nedan:
”[…] om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården, oberoende av i vilket försäljningsled åtgärderna vidtas.”

Ta del av av Deloittes rättsliga utredning och förslaget till lagförslag
Deloitte och Vårdföretagarna: Moms på sjukvård – förslag till lagändring, juni 2019

Utlåtande från Pernilla Rendahl, docent i finansrätt

För att säkerställa att ovanstående förslag är förenligt med EU-rätten har Pernilla Rendahl, docent i finansrätt vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, granskat lagförslaget.

Pernilla Rendahls bedömning är att det i EU-rätten inte finns hinder att genomföra förslaget.

Ta del av docent Pernilla Rendahls utlåtande
Pernilla Rendahl – utlåtande till Vårdföretagarna, juni 2019