En värdefull vård

Svenska Läkaresällskapets (SLS) arbetsgrupp En Värdefull Vård (EVV) har skrivit en rapport vi nu skickar på remiss för synpunkter. Syftet är att bidra med underlag till SLS arbete med att utarbeta en policy för utveckling av svensk hälso- och sjukvård. Rapporten i sammanfattning.

Detta ärende

Status


Från

Svenska Läkaresällskapet


Svar senast

15 september 2015


Länk till remiss

Kontaktperson