Hoppa till innehåll

Departements­promemorian Produkt­säkerhet vid offentliga tjänster (Ds 2009:16)

 

Läs remissen

Produktsäkerhetslagen (2004:451; PSL) tillämpas för närvarande i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet. Det utredningsuppdrag som redovisas i denna departementspromemoria innebär bl.a. att utreda om lagen kan utvidgas till att omfatta också offentliga tjänster.

I departementspromemorian framhålls som skäl för den avsedda reformen framför allt att säkerhetsproblem kan uppkomma bl.a. vid offentlig serviceverksamhet; här föreligger sådana likheter med privat verksamhet att det bl.a. från konkurrenssynpunkt är naturligt att tillämpa samma regler. Reformen skulle även i övrigt fylla vissa luckor i konsumentskyddet och bör kunna göra myndigheter mera säkerhetsmedvetna. När det gäller myndighetsutövning, är det visserligen problematiskt att låta en tillsynsmyndighet ingripa mot ansvariga myndigheter med förelägganden, förbud och sanktionsavgifter, men i övrigt kan det vara rimligt att man också i sådana fall följer PSL:s regler t.ex. genom att iaktta säkerhetskrav och ge behövlig information. Också vid myndighetsutövande verksamhet kan alltså lagen tilllämpas med vissa begränsningar.

Övervägande skäl synes därför tala för en utvidgning – något som dels framstår som motiverat från konsumentsynpunkt, dels bör medföra konkurrensneutralitet i förhållande till näringslivet. Även vid offentliga tjänster bör dock lagens undantag för risker omfattade av särskilda säkerhetskrav i någon nationell författning eller i en EG-förordning gälla.

Enligt promemorian går reformen att genomföra med obetydliga ändringar i PSL. I förtydligande syfte föreslås också en regel om att det anses som tjänst när en näringsidkare eller myndighet tillhandahåller en lokal eller anläggning för tillfällig användning av konsumenter.

Status
Avstod från att svara

Från
Justitiedepartementet

Svar senast