Hoppa till innehåll

Nu är det dags för de årliga brukarundersökningarna inom socialtjänsten. 

Syftet med undersökningarna är att ge enskilda en röst, och att ta fram kvantitativa mått på vad individen tycker om verksamheten för att få ett kunskapsunderlag för förbättrings- och utvecklingsarbete. Undersökningarna möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän. Undersökningen är även av stor vikt för feedback till medarbetarna och första linjens chefer.

Tre olika brukarundersökningar

Undersökningarna påbörjas i mars och består av tre nationella brukarundersökningar som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samordnar:

– Om utförarverksamheter inom funktionshinderområdet (boenden/boendestöd, daglig verksamhet/sysselsättning och personlig assistans)

– Till placerade barn och unga i familjehem, stödboende och HVB

– Om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård (pilotundersökning 2023)

I år genomförs för första gången en ny undersökning om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård. Undersökningen omfattar familjebehandling, råd- och stödsamtal samt föräldraskapsstöd, både biståndsbedömda och icke biståndsbedömda insatser, liksom både individuella samtal och gruppverksamhet. Resultaten finns tillgängliga i mitten av november 2023.

Öppna jämförelser

Undersökningen är en del av Öppna jämförelser som är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla Socialtjänstens verksamheter på̊ lokal, regional och nationell nivå. Den första brukarundersökningen genomfördes 2015.

Frågorna handlar om självbestämmande, bemötande, kommunikation, trygghet och trivsel. Undersökningen genomförs digitalt och har anpassats till olika kommunikationsbehov hos den enskilde.

Vårdföretagarna och SKR krokar arm

Det borde vara naturligt att kunskapsstyrande myndighet, Socialstyrelsen, står som avsändare för dessa brukarundersökningar men då påverkansarbetet för detta inte nådde fram till myndigheten valde Vårdföretagarna att kroka arm med SKR. Resultatet ledde fram till att vi idag har dessa nationella brukarundersökningar sedan 2015. Vårdföretagarna, och flera medlemmar, har varit drivande i framtagandet av metod och verktyg och idag har vi en mycket bra samverkan med SKR.

Vårdföretagarnas Rikard Johansson finns även med i den nationella samverkansgruppen för Öppna jämförelser där just denna undersökning ingår.