Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna framförde bland annat problemen med att klara rekrytering av verksamhetschefer inom LSS och Äldreomsorg eftersom IVOs praxis är otydlig, men också innebär mycket specifika krav på utbildningsbakgrund och erfarenhet. Det försvårar rekryteringen av de med bäst ledaregenskaper – något som är helt centralt för en väl fungerande verksamhet. Ytterligare ett problem är att IVO inte ger någon vägledning om vilken utbildning eller erfarenhet som kandidaterna behöver komplettera med för att bli godkända.

Vårdföretagarna lyfte också behovet av en mer branschnära dialog. De problem som upplevs i verksamheterna skiljer sig mellan branscherna. IVO har en viktig roll för att säkerställa att vård och omsorg bedrivs med god kvalitet, men för att tillsyn och tillståndsprövning ska fungera ändamålsenligt är det viktigt att IVO för en dialog med utförarledet. Vi uppfattar att vi fick positiv respons på vårt förslag om branschspecifika dialogmöten, och hoppas att vi framöver kommer kunna träffas regelbundet med myndigheten i ett sådant format. Samverkan och nära dialog är nödvändiga verktyg för fortsatt kvalitetsutveckling.