Hoppa till innehåll

Vård­företagarnas förslag som kan bidra till att kapa vårdköerna

Igår kom ny statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som visar att fler än 642 000 personer står i kö till vården. De väntar antingen på en kontakt, undersökning, operation eller annan åtgärd inom i specialistvården. Över 205 000 av dessa patienter har dessutom väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin.

Att inte få tillgång till vård i tid, när behovet uppstår, oroar också många. En undersökning gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv förra året visar att på frågan ”I vilken grad är du orolig över att inte få vård i tid när du eller en anhörig behöver det?” svarar 6 av 10 att de är ganska eller mycket oroliga.

Regeringen meddelade nyligen att regionerna ska få två miljarder ytterligare för att få ner de vårdköer som uppkommit under coronapandemin. Förslag på vilka insatser medlen får användas till kommer ursprungligen från en rapport från Socialstyrelsen i oktober 2021 ”Uppdämda vårdbehov Analys och förslag till insatser”.

Samarbete mellan privata vårdgivare och regioner är nödvändigt

Några av de insatser som nämns är ökat samarbete mellan regionerna för att planera kapacitet och effektivt utnyttjande av resurser. I det här sammanhanget är det viktigt att framhålla hur privata vårdgivare tillsammans med regionernas egna verksamheter är nödvändiga för att minska väntetiderna. Läget i sjukvården är ansträngt i många regioner. Vårdföretagarnas bild är att regionerna, efter bästa förmåga, tar hjälp av privata vårdgivare för att minska vårdköerna. Det är positivt. Men samarbetet kan utökas ytterligare för att resurserna ska utnyttjas mer effektivt. Enligt en jämförande studie som Sirona har gjort på uppdrag av Vårdföretagarna skulle exempelvis 50 procent fler patienter få en höftledsoperation om de, för samma peng, utförs av privata vårdgivare istället för i regionernas egen regi. När det gäller gråstarr handlar det om ännu fler patienter. Genom att hela sjukvårdssystemets kapacitet används så bra som möjligt kan vårdköerna arbetas bort snabbare.

En annan insats som nämns i regeringsuppdraget är att regionövergripande upphandlingar av privata vårdgivare behöver förbättras. Det är något som kan vara värt att pröva. Som ett ytterligare sätt att snabbt öka vårdkapaciteten där väntetiderna är långa har Vårdföretagarna tidigare föreslagit nationella ramavtal med privata vårdgivare som alla regioner kan använda.

Tre konkreta förslag som kan bidra till att få ned vårdköerna

Vårdföretagarna har också, som ett sätt att få ned vårdköerna, länge drivit frågan om att patienter ska guidas till vårdgivare med kortast köer. Idag är det inte lätt att som patient veta vart man vänder sig om man inte får vård i tid. Därför är det extra välkommet att en av de insatser som kopplas till de nya medlen är en satsning på vårdlotsar.

Men Vårdföretagarna har ytterligare konkreta förslag som tål att påminnas om och som skulle bidra till att få ned vårdköerna:

  • Starta en nationell kampanj på 1177.se så att patienter informeras om sin rätt att fritt söka öppen vård över landet och hur vårdgarantin fungerar.
  • Vidareutveckla 1177.se snabbt så att patienten kan hitta och jämföra väntetider samt kvalitet hos alla vårdgivare, oavsett regi. Det finns redan ett färdigt förslag hos SKR och Inera.
  • Ändra lagen tillfälligt som ger patienter rätt att, över regiongränserna, också söka vård som innebär att patienten behöver läggas in och ha en vårdplats på kliniken (slutenvård). Om den faller väl ut bör lagändringen permanentas.

Vårdföretagarna kommer fortsätta att påminna regeringen, SKR, regionerna och alla riksdagspartier om att de privata vårdgivarna kan och vill hjälpa till i arbetet för att korta vårdköerna. Regionernas samarbete med de privata vårdgivarna behöver öka och flera av Vårdföretagarnas reformförslag genomföras. Det är dags för en reell vårdgaranti. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård.