Hoppa till innehåll

Ny jämförelse­studie om den uppskjutna vården

Vårdföretagarna presenterar idag en unik jämförelsestudie om den uppskjutna vården. Studien visar att regionerna genom att ta stöd av privata vårdgivare kan se till att fler patienter får den vård de behöver, och dessutom till en markant lägre kostnad. Genom att låta andra vårdgivare ta hand om uppskjutna operationer kan regionerna avlasta akutsjukhusen. Så använder vi hela sjukvårdssystemet och fler patienter får vård för pengarna.

Detta visar en ny studie, som det oberoende analysföretaget Sirona har gjort på uppdrag av Vårdföretagarna. Studien är utförd i tre regioner och analyserar vilken nytta regionerna har av att arbeta bort delar av den uppskjutna vården med hjälp av privata vårdgivare.

I studien görs kostnads- och ersättningsjämförelser mellan regionernas egna kliniker och vårdgivare verksamma på upphandlade avtal, för att kunna dra slutsatser om hur många patienter som skulle kunna behandlas med de statliga medlen för uppskjuten vård.

Sirona har undersökt två ingrepp – höftprotesoperationer och gråstarrsoperationer – som görs av både fristående vårdgivare och regionernas egna sjukhus. Kostnader och ersättningar har jämförts. För att säkerställa att jämförelsen blir korrekt har Sirona enbart jämfört ingrepp med likartad resursförbrukning (dvs samma DRG- och KVÅ-koder och enbart patienter i samma riskklass, ASA-klass 1 och 2, som opereras i både privat och offentlig regi).

Studien visar att kostnaden för upphandlade höftledsoperationer är 21-35 procent lägre än för ingrepp som görs på regionernas egna sjukhus. Det innebär att när regionernas sjukhus opererar 10 höftprotespatienter opererar de privata vårdgivarna 13 till 15 patienter, för samma belopp.

Skillnaderna blir än större om man ser till gråstarrsoperationer. En gråstarrsoperation kostar 21-63 procent mindre i de tre undersökta regionerna, när den genomförs hos privata vårdgivare som respektive region har avtal med, än när operationen utförs i egen regi. För samma summa som de regiondrivna sjukhusen opererar 10 gråstarrspatienter kan således 13-27 patienter få sin gråstarrsoperation hos en privat vårdgivare.

Vårdföretagarna har förståelse för att akutsjukhusens komplexa uppdrag, ständig beredskap för att kunna ta emot akutfall och genomföra mer komplicerade ingrepp, gör verksamheten i stort mer kostsam. Därför bör regionerna flytta ingrepp som inte behöver ske på akutsjukhusen till privata vårdgivare som enbart bedriver planerad vård och delvis därför kan genomföra ingreppen mer kostnadseffektivt.

Studiens resultat indikerar att regionerna får mer vård för pengarna om de anlitar externa vårdgivare än om operationerna sker på deras egna, redan hårt belastade sjukhus. På så sätt kan också fler patienter få den vård som de väntar på.