Hoppa till innehåll
Anna Bergendal

Utredning presenterar rekommendationer om kompetensförsörjning i äldreomsorgen

Igår offentliggjordes ett betänkande från en utredning som rör kompetensförsörjning i äldreomsorgen. Utredningens uppdrag har varit att initiera och stödja ett förändringsarbete i äldreomsorgen för att det ska bli lättare att både behålla och rekrytera personal. Förslagen består framförallt i en rad rekommendationer till kommunerna.

Vårdföretagarna har suttit med i utredningens expertgrupp där vi bidragit med ett utförarperspektiv och goda exempel från våra medlemmar.

Betänkandet rymmer många viktiga dimensioner – såsom vikten av att differentiera arbetsuppgifter och utveckla karriärvägar för medarbetarna. Här har vi från Vårdföretagarna bland annat lyft fram hur våra medlemmar arbetar med servicebiträden som bistår med enklare uppgifter så att vård- och omsorgspersonalen kan arbeta med det de utbildat sig till.

Viktigt för omsorgens kvalitet och en god arbetsmiljö är också ett närvarande ledarskap. Här finns också goda förebilder inom privat driven äldreomsorg. Flera av våra medlemmar en god stödstruktur för verksamhetschefer, exempelvis genom teamledare som står för det nära ledarskapet i vardagen för mindre grupper.

I vissa fall går utredningen längre än vad som skulle vara önskvärt. Exempelvis när man rekommenderar hur många anställda som en verksamhetschef bör ansvara för.  Det är förvisso ett problem om det är för många anställda per chef. Men det är svårt att fastställa en numerär utan att ta hänsyn till förutsättningarna och befintlig stödstruktur. När utredningen ger rekommendationer som rör arbetsrätt går den in på områden som staten lämnat till arbetsmarknadens parter att reglera. Detta har Vårdföretagarna påpekat i ett särskilt yttrande i betänkandet.

Under presskonferensen sa utredaren Göran Johannsson att arbetet inte kan vänta och att det är många som har ett ansvar att agera. Det är lätt att instämma i, även om mycket redan görs av många. För Vårdföretagarnas del kan nämnas att vi nyligen ingått ett samarbetsavtal med Kommunal i syfte att utveckla kollektivavtalen så att de ska bli ännu mer attraktiva både för företag och medarbetare. Att bidra till att äldreomsorgen blir en attraktiv arbetsgivare är helt enkelt nödvändigt för att klara kompetensförsörjningen under kommande år.