Rapportserie: Vård och omsorg på (o)lika villkor?

I fem rapporter granskar Vårdföretagarna de privata vårdgivarnas förutsättningar och villkor i landsting och kommuner. Råder konkurrensneutralitet i förhållande till offentliga aktörer? Hur ser förlusterna i välfärden ut? Påverkas patienter och brukare?

Rapportserien visar bland annat att både kommuner och landsting i många fall underfinansierar vårdvalen och systematiskt tillför de egna verksamheterna ytterligare pengar, utan att kompensera de privata utförarna med motsvarande ersättning. Resultatet blir att konkurrensneutraliteten mellan offentliga och privata aktörer snedvrids, samtidigt som ojämlikheten mellan patienter och brukare ökar.

September 2017
Patienten och politikern i fokus – fyra röster om mångfald i vården och omsorgen (ladda ner)
Patienten och politikern i fokus – fyra röster om mångfald i vården och omsorgen är den sista och avslutande rapporten i rapportserien ”De dolda hoten mot mångfalden”. Den syftar till att ge ett nytt och kompletterande perspektiv på resultaten i tidigare rapporter genom intervjuer med politiker och brukar- och patientföreträdare som ger sin syn på valfrihet och mångfald.

Augusti 2017
Verksamhet på (o)lika villkor – Vårdföretagarnas medlemmar om hur landsting och kommuner agerar (ladda ner)
Vård- och omsorgsföretagen verkar sida vid sida med den offentligt drivna verksamheten i välfärden. Regioner, landsting och kommuner har som huvudmän ansvar för all vård och omsorg, oavsett om den drivs av deras egen verksamhet eller av ett vård- och omsorgsföretag på deras uppdrag. Att regioner, landsting och kommuner är noga med sina roller som huvudmän respektive utförare är inte minst viktigt ur ett brukar- och patientperspektiv. I synnerhet när de infört vårdval och valfrihetssystem enligt LOV ska lika villkor gälla, oavsett regi. Men hur agerar våra kommuner, landsting och regioner som huvudmän? Behandlas alla utförare lika, oavsett driftsform?

Februari 2017
Utmanad assistansersättning – frihetsreformen som blev politiskt ifrågasatt (ladda ner)
Personlig assistans brukar kallas en frihetsreform, eftersom det var först genom LSS-lagstiftningen som personer med funktionsnedsättningar fick möjlighet till samma frihet och rätt till ett värdigt liv som de utan funktionsnedsättningar, vilket inte varit fallet innan. För att mångfalden ska finnas kvar måste reformen värnas. Just nu leder försämrade ekonomiska villkor till en urholkning av de privata assistansföretagens ekonomi och att mångfalden i branschen hotas. Detta riskerar att drabba de assistansberättigade om anordnaren de valt ser sig tvungna att lägga ned.

December 2016
Hemtjänst med förhinder – villkor i kommuner med valfrihet (ladda ner)
En grundläggande förutsättning för att valfrihetssystemet i hemtjänsten ska fungera enligt lagens intentioner är att kommunen ställer samma kvalitetskrav och betalar ut samma ersättning till alla hemtjänstutförare oavsett om hemtjänsten sker i kommunens egen regi eller i privat regi. Genom att behandla alla hemtjänstutförare konkurrensneutralt säkerställer kommunen att det uppstår en kvalitetskonkurrens i stället för priskonkurrens mellan utförarna. Men fungerar konkurrensneutraliteten i praktiken?

Oktober 2016
Vårdval med förhinder – villkor, verklighet och visionen om en starkare primärvård (ladda ner)
Sedan 2010 styrs den svenska primärvården genom vårdval. Vårdvalet innebär dels att landstingsdrivna och privat drivna vårdcentraler verkar sida vid sida på landstingets uppdrag, dels att patienten väljer vårdgivare. En viktig grundprincip i vårdvalsystemet är konkurrensneutralitet – att alla vårdgivare, oavsett regi, ska behandlas lika. Privata vårdgivare ska få samma ersättning som landstingets egna vårdcentraler får. Konkurrensverket har tidigare visat att den landstingsdrivna primärvården inte klarar av att driva verksamheten med de resurser som landstingen har avsatt i vårdvalet. Men hur ser det ut i dag?