Uppföljningar viktiga för vårdens legitimitet

Landsting och regioner bör oftare göra medicinska revisioner hos både privata och offentliga vårdgivare. Uppföljningarna bidrar både till att säkra kvaliteten i vården och till att vårdens resurser används rätt. Det är viktigt för förtroendet för sjukvården.

Privata vårdgivare ska leva upp till de krav och förväntningar som ställs på alla vårdgivare i hälso- och sjukvården. Vårdföretagarna välkomnar medicinska revisioner hos vårdgivare, oavsett regi. Fördjupade uppföljningar är viktiga som ett led i kvalitetssäkringen av vården och för att säkra att sjukvårdens resurser används rätt. Det är viktigt för förtroendet och förebygger missbruk av systemen.

Privata vårdgivare verkar på landstingets uppdrag. De är och vill vara viktiga partners för landsting och regioner i hälso- och sjukvården. Dialog är en väsentlig del i ett välfungerande partnerskap och är nödvändig också i det fall en vårdgivare blir föremål för fördjupad granskning. Under granskningen måste dialog föras med vårdgivaren om eventuella oklarheter. När granskningen är klar måste resultatet stämmas av med vårdgivaren och denne bör få möjlighet att lämna synpunkter och eventuella förklaringar till granskningsresultaten.

När en granskning ger anledning till kritik mot enstaka eller flera vårdgivare riskerar det att skada förtroendet för sjukvården. Om det är belagt att det finns allvarliga brister, t ex i diagnosregistreringen, ska det leda till konsekvenser för vårdgivaren. Det är avgörande för vårdens legitimitet.