Fuskarna är ett hot mot assistansen

Personer med olika typer av funktionsnedsättning tillhör samhällets mest utsatta och svaga grupper. För dem är assistans­refor­men oerhört viktig och vi måste gemensamt värna den mot fuskare. SvD:s viktiga granskning visar att de grundläggande problemen till fusket ligger hos våra svenska myndigheter, skriver Inga-Kari Fryklund, Maria Nyström och Fredrik Borelius, Vårdföretagarna.

De senaste dagarna har vi kunnat läsa om hur kriminella personer skor sig på de mest utsatta i samhället och samtidigt lurar staten på miljontals kronor. Listor med personuppgifter har läckt ut från Försäkringskassan och nyttjas av oseriösa aktörer. Detta är helt oacceptabelt och äventyrar hela assistansreformen. Vårdföretagarna tar helt avstånd ifrån alla typer av kriminalitet inom assistansbranschen, fusket måste omedel­bart stoppas.

Personer med olika typer av funktionsnedsättning tillhör samhällets mest utsatta och svaga grupper. Många är helt beroende av människor i sin närhet för att klara den dagliga livsföringen. Därför är assistans­reformen oerhört viktig och något som vi gemensamt måste värna.

Trots den senaste tidens uppmärksamhet kring assistans­fusket är det viktigt att poängtera att de allra flesta aktörer är seriösa, privata som offentliga. De utför dagligen en mycket betydelsefull och högkvalitativ samhällsservice och rättar sig efter de lagar och regler som gäller. Tyvärr är det ett fåtal personer som anser att de har rätt att kringgå vad som är både etiskt och moraliskt försvarbart samt helt struntar i lagstiftningens intentioner. Dessa personer som lägger en våt filt över hela assistansbranschen.

De oseriösa går dock att dela upp i två olika kategorier. Dels finns de rent kriminella aktörerna som gör allt för att hitta kryphål i lagen och på alla tänkbara sätt utnyttja både brukare och ekonomiska syste­met till fullo. Det handlar om avancerad ekonomisk brottslighet och det är inte ovanligt att dessa individer hoppar mellan välfärdens olika socialförsäkringssystem för att roffa åt sig så mycket som möjligt. En annan del av fusket är de personer som befinner sig i en gråzon och tänjer på gränsen om vad som anses vara okej. Detta beror på ett par olika orsaker.

Rent kriminella aktörer gör allt för att hitta kryphål i lagen.

Svenska Dagbladets viktiga granskning visar att de grundläggande problemen till fusket ligger hos våra svenska myndigheter. Fundamentala brister i samkörning av register, avsaknad av tydliga regler och samarbeten mellan myndigheter leder till att kriminella aktörer kan verka nästintill ostört. Den andra gruppen som tänjer på reglerna har att göra med att assistansbranschen just nu genomgår ett stålbad utan dess like. Den statliga ersättningen som ges för en utförd assistanstimme är låga 291 kronor och ska täcka allt från assistentens lön, sociala avgifter och pensionsavsättningar till kostnad för utbildning och kaffet till personalmötet. Det säger sig självt att det handlar om att vrida och vända på ­varenda peng för att få verksamheten att gå runt. Redan i dag går cirka 20 procent av assistansföretagen med förlust och framtidsscenariot ser betydligt värre ut.

Under årens lopp har allt fler regler och byråkratiska pålagor tillkommit från olika instanser. Det är både bra och nödvändigt, men tyvärr speglar inte ersättningen den extratid som företagen lägger på detta. Med en från början låg ersättning blir det extra kännbart. Den senaste stora förändringen skedde i höstas då Försäkringskassan gick från förskotts- till efterskottsbetalning av assistansersättningen. En i grunden bra förändring, men ett helt otestat och brist­fälligt system har lett till att åtskilliga företag står utan betalning då myndigheten inte förmår ­betala ut pengarna i tid. Följden blir uteblivna löner till assisten­ter och risk för konkurs. Detta var något som vi varnade för inför förändringen, tyvärr utan gehör.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation som bland annat tecknar kollektivavtal för cirka 50 000 personlig assistenter i drygt 250 olika assistansbolag. Vi ställer hårda krav på att bli medlem och de företag som inte uppfyller dessa riskerar att uteslutas. Företagen är skyldiga att uppfylla både etiska krav om hur man böra agera inom assistansbranschen, men även krav på transparens på företagens hemsida där det tydligt framgår ekonomiska nyckeltal och ägarstrukturer. Vi har kontinuerliga samtal med både Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Försäkringskassan och andra myndigheter vid misstanke om fusk. Vi gör vad vi kan för att städa bort de oseriösa aktörerna, men det betyder inte att vi är perfekta. I och med att oseriösa personer ständigt hittar nya kreativa lösningar att kringgå ­lagen, måste även vi och andra aktörer ligga steget före.

Därför välkomnar vi att regeringen ska tillsätta en person för att se över hur företagen agerar inom assistans­branschen. Vi har bjudit in ansvarig minister till ett möte då vi har flera förslag på åtgärder som vi tror kan göra det betydligt svårare för de oseriösa företagen att verka och förbättra situationen för de seriösa. Med gemensamma krafter kan vi tillsammans se till att personlig assistans framöver präglas av kvalitet och medmänsklighet.

 

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Maria Nyström, ordförande i Bransch Personlig Assistans, Vårdföretagarna

Fredrik Borelius, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna

 

Artikeln tidigare publicerad i Svenska Dagbladet den 21 februari 2017