Vård­företagarnas kommentar till Kommunallagsutredningens delbetänkande

Kommunallagsutredningen överlämnar idag sitt delbetänkande; ”Privata utförare – kontroll och insyn”, till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över kommunallagens regler om kontroll och insyn i privata utförare.

Vårdföretagarna välkomnar översynen och är positiva till flera av delförslagen även om själva grundperspektivet i utredningens direktiv och betänkande är felaktigt, nämligen det faktum att inte samma krav som ställs på privata verksamheter ska ställas på de offentligt drivna. Det borde vara självklart att de krav som utredningen vill ställa på de privata utförarna även borde gälla de offentliga. Problemet är inte att kvaliteten i just privat driven vård inte följs upp och redovisas tydligt. Problemet är att detta gäller all vård och omsorg, även den offentligt drivna.

Utredningen har dock haft ett bredare uppdrag än fokus på vård- och omsorg dvs hur kommunallagen fungerar med anledning av att allt mer kommunal verksamhet, till exempel hemtjänst, primärvård men även teknisk service som IT, vatten, bygg osv utförs av privata utförare. Bland annat föreslår utredningen att respektive fullmäktige bör ta ställning till om man avsatt tillräckliga resurser för att följa upp verksamheten genom att anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för verksamheter som lämnas över till privata utförare. Vårdföretagarna välkomnar detta om samma riktlinjer och mål gäller för den egna verksamheten och följs upp på samma sätt. Ett sådant program kan innebära att kommuner och landsting blir tydligare och bättre beställare och att medborgare får en bättre kunskap om verksamheterna. Utredningen anser vidare att programmet ska omprövas varje mandatperiod och att varje kommun och landsting måste formulera tydliga mål för sina privata utförare utifrån exempelvis effektivitets- och kvalitetssynpunkt. Vårdföretagarna vill poängtera att en mandatperiod är en kort period ur ett företags perspektiv, det vore att föredra att hitta ett system som inte river upp givna förutsättningar så ofta om företagen ska våga gå in i upphandlingar. Vårdföretagarna vill också poängtera att det är självklart att mål ur effektivitets-och kvalitetsperspektiv ska sättas upp på samma sätt för de offentliga verksamheterna.

Utredningen föreslår också att det i kommunallagen införs en uttrycklig skyldighet för kommuner och landsting att tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare. Vårdföretagarna anser detta vara en självklarhet. Men utredningen förutsätter att allmänhetens insyn i offentliga verksamheter idag fungerar tillfredställande och för inga resonemang om hur den skulle kunna förbättras. Vårdföretagarna menar att här finns det mycket kvar att göra och vi anser att det är märkligt att regeringen inte givit utredningen i uppdrag att se över även detta.

Vidare välkomnar Vårdföretagarna att utredningen konstaterar att det inte skulle vara möjligt att privata utförare ska vara skyldiga att redovisa hela sin ekonomi på enhetsnivå, vilket förts fram i den allmänna debatten.  För det första finns det ingen lagreglerad skyldighet för en kommun eller ett landsting att redovisa hur ekonomin ser ut på enhetsnivå. Vidare kan kommuner och landsting själva definiera vad de menar med en enhet och bestämma vilka kostnader de lägger på enskilda enheter. Utredningen landar därför i att det inte är möjligt att kräva att bara privata utförare ska vara tvungna att redovisa sin ekonomi på enhetsnivå. Ett sådant krav skulle också enligt utredningen strida mot EU-rätten.

Avslutningsvis välkomnar Vårdföretagarna även utredningens förslag om att kommuner och landsting ska få en större skyldighet att informera om alla utförare, såväl offentliga som privata, när medborgarna har möjlighet att välja och kommuner och landsting har handlat upp verksamheter. Som medborgare bör du dock ha rätt att enkelt få ta del av kvalitetsinformation och annan väsentlig information även i de fall du inte ges möjlighet att välja privata utförare.