Hoppa till innehåll

I den äldres tjänst. Äldreassistent – ett framtidsyrke

Läs remissen

Omsorgspersonalen inom omsorg och vård för äldre är Sveriges största yrkeskår med ca 185 000 anställda (2006). Dessa personer ger stöd och hjälp till ca 250 000 personer, 65 år och äldre. I betänkandet I den äldres tjänst. Äldreassistent – ett framtidsyrke (SOU 2008:126) föreslås en kompetensreform för att kvalitetssäkra omsorgen och tydliggöra vilken kompetens omsorgspersonalen behöver. Genom att i första hand utgå från äldre personers behov av värdighet, trygghet och kvalitet i den omsorg och vård som finansieras av kommunerna har elva nationella yrkeskrav formulerats inom följande kompetensområden.
1. Värdegrund, förhållningssätt och värderingsförmåga.
2. Kommunikation.
3. Lagar och regler.
4. Det friska (normala) åldrandet.
5. Åldrandets sjukdomar.
6. Funktionsbevarande omsorg.
7. Emotionell och social omsorg.
8. Kroppsnära omsorg.
9. Måltid, kost och näring.
10. Omsorg och vård i livets slut.
11. Sjukvård.

För att få genomslag för de nationella yrkeskraven föreslås att kravet om kompetens regleras i lag. Socialstyrelsen ges i uppdrag att ytterligare precisera yrkeskraven i föreskrift.

De som har kompetens som motsvarar de nationella yrkeskraven ska få ett kompetensbevis och yrkestiteln Äldreassistent. Omsorg ska vara Äldreassistentens huvudsakliga och specifika kompetensområde, kompletterat med vissa vårduppgifter. Endast den som är Äldreassistent är behörig att arbeta ensam med de arbetsuppgifter som framgår av lagen och yrkeskraven. En person som inte har kompetens som Äldreassistent kan anställas som trainee.

För att uppnå kompetens enligt yrkeskraven föreslås en utbildningsväg respektive en valideringsväg. Utbildningsvägen är gymnasial utbildning med inriktning mot arbete för äldre och som vänder sig både till ungdomar som ska välja gymnasieutbildning och till dem som vill utbilda sig i vuxen ålder. Valideringsvägen innebär att den som anställs som trainee i omsorg och vård för äldre kan få sin kompetens bedömd och dokumenterad och vid behov genomgå kompletterande kompetensutveckling för att uppnå de nationella yrkeskraven. I syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet ska Socialstyrelsen ges i uppdrag att ansvara för nationell kvalitetssäkring genom att t.ex. fastställa nationella riktlinjer för genomförande av validering.

För att öka kvaliteten och skapa karriärvägar ska nationella kriterier även formuleras för specialistkompetens för fyra specialiseringar för Äldreassistenten;
1. Demens- och psykisk sjukdom.
2. Omsorg och vård i livets slut.
3. Funktionsbevarande omsorg (emotionell, social och fysisk förmåga).
4. Måltid, kost och näring.
Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att närmare precisera nivån på specialistkompetens.
 

Status
Avstod från att svara

Från
Socialdepartementet

Svar senast