Hoppa till innehåll
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna

Vård- och omsorgssektorn är Sveriges största

Ett sätt att beskriva storleken på en bransch är med hur många den sysselsätter. Mot bakgrund av att det nu finns siffror över sysselsättningen för 2023 tillgängliga så kommer jag kort beskriva detta för vård och omsorgssektorn i allmänhet och för den privatdrivna vården och omsorgen i synnerhet.

Var sjätte sysselsatt jobbar inom vård och omsorg

Arbetsmarknaden inom vård och omsorg är mycket stor. Nästan 900 000 var sysselsatta i sektorn under 2023. Det är drygt var sjätte sysselsatt på hela den svenska arbetsmarknaden. Det gör vård- och omsorgssektorn till Sveriges största bransch. Även om antalet sysselsatta i sektorn ökat de senaste åren har andelen av den totala arbetsmarknaden samtidigt minskat något, se diagram 1. I sektorn så är 4 av 10 sysselsatta inom hälso- och sjukvården och följaktligen är 6 av 10 sysselsatt inom omsorgen.

Diagram 1 Sysselsatta inom vård- och omsorgssektorn som andel av hela arbetsmarknaden 2020–2023. Procent

Källa: BAS (SCB)

210 000 är sysselsatta inom privatdriven vård och omsorg

Av de sysselsatta inom vård och omsorg jobbar 210 000, motsvarande en fjärdedel, hos privata utförare 2023, se diagram 2. Antalet har ökat medan andelen har legat konstant under senare år. Den privata vård- och omsorgsverksamheten är nästan lika stor, i sysselsättningstermer, som turistnäringen och bank- och försäkringsbranschen tillsammans. Av de 210 000 sysselsatta hos privata utförare jobbar 36 procent inom hälso- och sjukvård, vilket motsvarade 76 000 sysselsatta. Resterande 134 000 sysselsatta kan delas upp i 54 000 som jobbar på olika omsorgsboenden och drygt 80 000 som jobbar med olika öppna omsorgsåtgärder, såsom exempelvis hemtjänst.

Diagram 2 Sysselsatta inom den privatdrivna vård- och omsorgssektorn olika delar 2020–2023. 1000-tal

Källa: BAS (SCB)

Utvecklingstendenserna skiljer sig tydligt åt mellan de olika privatdrivna delarna inom vård- och omsorgssektorn. Sysselsatta inom hälso- och sjukvården har ökat med 10 procent perioden 2020–2023 medan sysselsatta inom öppen omsorg minskat med tre procent. Sysselsatta inom omsorgsboenden har ökat med drygt två procent.

Olika andelar sysselsatta i privatdrivna verksamheter beroende på verksamhetstyp

Ökning av sysselsatta inom privatdriven hälso- och sjukvård har inneburit att dess andel av det totala antalet sysselsatta inom hälso- och sjukvård ökat något under de senaste åren, se diagram 3. Den har gått från drygt 20 procent till drygt 21 procent. Ökningen av andelen är inte så stor då även antalet sysselsatta inom den offentligt drivna hälso- och sjukvården ökat under perioden.

Andelarna inom omsorgens båda delar har varit i stort sett oförändrade under de senaste fyra åren. Det visar att även sysselsättningen inom den offentligt drivna öppna omsorgen har minskat och samtidigt att de sysselsatta inom de offentligt drivna omsorgsboendena ökat. Andelen sysselsatta inom den privatdrivna delen av omsorgsboendena utgör 23 procent medan motsvarande andel inom den öppna omsorgen är 28 procent.

Diagram 3 Sysselsatta inom den privatdrivna vård- och omsorgssektorn som andel av totalen 2020–2023. Procent

Källa: BAS (SCB)