Hoppa till innehåll

Det politiska arbetet på nationell nivå utgår än i hög omfattning från Tidöavtalet. Däri är kortare väntetider, förbättrad tillgänglighet och en mer jämlik sjukvård av uttalad prioritet. Överenskommelsen innebär bl.a. att vägen dit ska nås genom att

  • Inrätta en nationell vårdförmedling i statlig regi för att kapa köer inom hälso- och sjukvården
  • Reformera den digitala infrastrukturen i vården

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg lanserar nu ett viktigt första steg för att göra verkstad av ambitionen med en nationell vårdförmedling när E-hälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram och tillhandahålla en infrastruktur. Vårdgivare ska kunna söka efter andra vårdgivare som snabbare kan utföra den vård som en väntande patient har behov av. På sikt ska det tillgängliggöra lättöverskådlig information om vårdgivare och väntetider också för patienter. Det kan bli bra, även om det är en bit kvar i en för många mycket angelägen fråga. Viktigt är därför initiativet som kan realisera effekterna för patienterna tidigare; E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen får i uppdrag att omgående genomföra insatser gentemot regionernas för att möjliggöra för patienter att få vården utförd på annat håll i landet.

Att verka för att bättre ta tillvara den kapacitet som faktiskt finns är avgörande. Tillgån­g till vård som patienter landet över behöver ska inte vara beroende av utförare eller bostadsort, och att människor sitter fast i oöverskådliga vårdköer när det finns kapacitet att ta hand om deras behov är orimligt.

Mindre administrativ börda, snart verklighet

Samtidigt får E-hälsomyndigheten inte mindre än tre uppdrag av socialminister Jacob Forssmed. Det handlar dels om att ta fram förslag till en färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur. Samtidigt ska myndigheten utreda automatisk informationsöverföring till nationella kvalitetsregister samt en sammanhållen intygshantering kan utvecklas. De senare två uppdragen är bra konkreta spår för att komma tillrätta med en (icke patientsäkerhetsrelaterade) administrativ börda. Att resultatet av uppdraget för en nationellt digital infrastruktur faktiskt också kommer på plats är väsentligt och något som efterfrågats länge Tidöavtalet innehåller ambitioner om att detta ska medföra att hälsodata blir tillgänglig i hela vårdkedjan för all vård, oavsett vårdhuvudman och att samspel behöver ske med såväl offentliga som privata aktörer.

Privata aktörer har kapacitet att bidra med

Välkommet är också att båda initiativen tydligt adresserar vikten av att inkludera den kapacitet som privata vårdgivare kan erbjuda. Vårdföretagarna har ett väl utvecklat arbete i linje med regeringens ambitioner. Vi ser fram emot att delta i det arbete som nu initieras på framförallt e-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Några av de viktigaste frågorna vi kommer lyfta är

  • Teknik- och utförarneutrala lösningar för vårdens digitala utveckling är vägen fram för att främja kontinuerlig utveckling och innovation
  • Utförarneutral samverkan är vägen fram för att korta – och förebygga köer.
  • Långsiktigt hållbara villkor är vägen fram för att skapa en organisation där vårdköer kan undvikas – och alla som behöver får vård utan orimlig väntan.

Andra målsättningar inom ramen för Tidöavtalet är, utöver en ökad nationell styrning – en stärkt kompetensförsörjning och en hälso- och sjukvårdsorganisation där arbetsmiljön är hållbar. Då kompetensförsörjningen är avgörande fråga på kort så väl som lång sikt är behovet av kommande initiativ på området trängande. Även där är det väsentligt att säkerställa en ökad utförarneutral samverkan. Valfriheten för hälso- och sjukvårdspersonalen borgar för en ökad attraktionskraft för yrket genom ett helt yrkesliv. Vårdföretagarnas medarbetare är dessutom överlag mer nöjda än de verksamma inom den verksamheter som bedrivs i det offentligas regi.

Almedalsveckan inleds nu med en positiv ton – och ett momentum för reell förbättring.