Hoppa till innehåll

Kommentar med anledning av IVO:s beslut om återkallande av tillstånd för Humana Assistans

Igår meddelade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst återkallas. Enligt beslutet ska Humana Assistans ha avvecklat verksamheten senast den 10 februari 2023. Humana har meddelat att de kommer att överklaga beslutet och begära inhibition. 

IVO:s tillsyn berör verksamheter som har stor betydelse för många människor i behov av vård och omsorg. Ytterst handlar det om att säkerställa att människor får en vård och omsorg av god kvalitet. Vårdföretagarna har länge varit en stark förespråkare för högt uppställda krav på alla som bedriver verksamheter i vården och omsorgen. Därför är det angeläget att IVO:s prövningar fungerar väl. 

Vårdföretagarna kommenterar inte beslut som rör enskilda företag. Däremot har Vårdföretagarna synpunkter som rör IVO:s arbete och har under lång tid pekat på ett antal problem som är avgörande att komma till rätta med. Bristerna, vilka vi under lång tid haft en dialog med IVO och regeringar om och önskat förändring, rör bland annat följande: 

Bristen på proportionalitet. Enstaka och, i många fall, mindre felaktigheter i verksamheter får oproportionerliga konsekvenser. Risken är att välfungerande verksamheter får sitt tillstånd indraget med förödande konsekvenser för de som är i behov av vård och omsorg, medarbetarna och företagarna. Årslånga pågående granskningar kan få ett abrupt slut och resultera i ett beslut om en, med mycket kort varsel, total avveckling av verksamheten. Konsekvenserna för de som verksamheten är till för blir drastiska.  

Bristen på rättssäkerhet. IVO lutar sig mot Försäkringskassans beslut om återkrav som inte vunnit laga kraft. Det handlar alltså om ärenden som är under pågående rättslig prövning. Vi uppfattar också att myndigheten fattar beslut om indragna tillstånd utifrån felaktigheter som inte är kännetecknande för verksamheten och som står för en mycket liten andel av företagens verksamhet. Felaktigheterna kan dessutom ligga långt tillbaka i tiden. Därutöver vittnar våra medlemsföretag om att tillsynsbesluten inte fattas på ett enhetligt sätt över landet. Detta problem belyste också Riksrevisionen i sin granskning av IVO från 2019. 

Bristen på dialog. I IVO:s tillsynsarbete finns det stora problem kopplat till kommunikationen med företagen. Vi har under senare år noterat ett skifte hos IVO, där myndigheten frångått ett mer dialoginriktat arbetssätt. Företagen kunde tidigare ringa och resonera med myndigheten i frågor som rör såväl tillsyn som tillstånd, men den möjligheten saknas i stort sett idag. I stället sker numera tillsynen företrädesvis skriftligt. Den obefintliga möjligheten till dialog leder till stor osäkerhet om vad som efterfrågas och vad som gäller i IVO:s granskningar. Vårdföretagarna menar att verksamhetsbesök och personliga möten och samtal är en förutsättning för en kvalitativ tillsyn. 

Vårdföretagarna har under lång tid, bland annat i en skrivelse till regeringen i maj 2022, vädjat om förändringar. IVO har en viktig roll för att säkerställa att vård och omsorg bedrivs med god kvalitet av seriösa aktörer. Därför är det avgörande att såväl tillståndsgivning som tillsynsverksamhet sker på ett rättssäkert och förutsägbart sätt.