Hoppa till innehåll

Höga betyg för privata vårdcentraler – gör jämförelser tillgängliga för fler

Privata utförare rankas återigen högst när patienterna själva bedömer sin vårdcentral i SKR:s nationella patientenkät. Av de 100 mest uppskattade vårdcentralerna i tio undersökta regioner drivs 73 i privat regi. Privata vårdgivare utmärker sig särskilt när patienterna betygsätter samordning och kontinuitet. Resultaten borde göras lätt tillgängliga för att förbättra möjligheten till ett aktivt och välinformerat val.

Omställningen till en nära vård har diskuterats i många år. Arbetet för att nå dit börjar konkretiseras i de allra flesta regioner och i Tidöavtalet adresseras en omfattande utbyggnad av primärvården under den kommande tioårsperioden.

Det är bra. Men det är långt kvar innan primärvården är redo att vara det tillgängliga nav med kapacitet att agera både proaktivt för den som behöver stöd för att förebygga sjukdom såväl som samordnande och nära för den med omfattande vårdbehov.

Alla borde få möjlighet att jämföra

De ledord som präglar visionen för den utvecklade primärvården är bl.a tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Sådant som ofta beskrivs som viktigt för den enskilda i behov av vård, och därför också sådant som de flesta borde få veta mer om när de ska välja vårdcentral.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför varje år en enkät bland de som besökt primärvården, vartannat år lite mer och vartannat år lite mindre omfattande. Det är så klart många som tittar noga på resultatet; utförare vars patienter deltagit i enkäterna, tjänstemän, politiker och andra beslutsfattare. Men för de som inte arbetar med utveckling av vården är resultaten av patientenkäterna inte så väl känt.

Höga betyg till privata vårdgivare

Vårdföretagarna har även i år analyserat underlaget. Och när patienterna själva får värdera – då är det inom samtliga områden vårdcentraler som bedrivs av privata utförare som får högst betyg.

På frågor om till exempel samordning och kontinuitet får privata vårdcentraler en högre andel positiva svar. Av de tio högst rankade vårdcentralerna drivs sju av en privat vårdgivare. Utvidgar vi till de 100 mest uppskattade är motsvarande siffra 73. Resultaten från förra årets mer omfattande analys är likalydande.

Gör informationen lätt tillgänglig

Lagen om valfrihetssystem (LOV) flyttade makt från politiken till patienten och idag är det relativt enkelt att välja vårdgivare. Men först när det finns chans att göra ett väl informerat val kan valfrihetens fördelar nyttjas full ut – och att jämföra olika vårdgivare är komplicerat. Vårdföretagarna tycker att det borde vara lättare, där patienternas egen bedömning av tillgänglighet och bemötande bör ingå parallellt med annan saklig och relevant information om utföraren. Ökad transparens leder till möjligheten att jämföra kvaliteten mellan olika verksamheter och att vi får bättre välfärd för våra skattepengar. Det är en framtidsfråga. På sikt är också möjligheten till jämförelser av medicinsk kvalitet och hälsoutfall eftersträvansvärt

Förverkliga överenskommelsen i Tidöavtalet

Tidöavtalet innehåller även en överenskommelse om att vårdens kvalitet på utförarnivå ska redovisas, bland annat för att underlätta för medborgarna att göra egna val. Ambitionen är en nationell webbsida. Det är bra. Mycket underlag finns redan nu – det handlar om att säkerställa att alla på ett enkelt sätt kan ta del av det. Det är frågor som också bör ligga i varje regions intresse.

Vårdföretagarna är givetvis stolta över att så många av våra medlemmars verksamheter är de som uppskattas mest av patienterna. I en tid när hälso- och sjukvården ofta beskrivs i termer av kris är det viktigt att värna de verksamheter som skapar förtroende hos patienter och medarbetare. I utvecklingen av primärvården är de privata vårdgivarnas bidrag avgörande.

Fler borde få en chans att göra ett eget väl informerat val och arbetet för att göra jämförelser lätt tillgängliga bör prioriteras.