Hoppa till innehåll

Tuff omställning när fast omsorgskontakt knyts till yrkestiteln undersköterska 2023

Den 1 juli i år blir det ett lagkrav att erbjuda alla äldre en fast omsorgskontakt i hemtjänsten om det inte är uppenbart obehövligt. Den första steget i reformen innebär sannolikt inte en alltför stor omställning.

Redan idag har de allra flesta äldre fast omsorgskontakt i hemtjänsten (92 procent hos privata aktörer). Och reformen innebär inte någon detaljreglering av hur omsorgskontaktens arbete ska organiseras. Däremot kan det andra steget som gäller från 2023 bli svårare, då den fasta omsorgskontakten måste ha titeln undersköterska.

Vårdföretagarna har liksom flera andra remissinstanser varit kritiska till att den fasta omsorgskontakten ska knytas till underskötersketiteln. Det finns flera skäl till att detta. Dels är det inte politikens uppgift att detaljreglera hur verksamheterna ska organisera sig – det är typiskt sett något verksamheterna är bättre på. Att knyta den fasta omsorgskontakten till ett yrke kan innebära svårigheter att organisera arbetet på bästa sätt – personlig lämplighet är viktig i det här sammanhanget. Det finns verksamheter som till exempel matchat äldre med anställda som kan deras modersmål – vilket nu försvåras. Som påpekas i flera särskilda yttranden i utredningen kan kompetenser och yrken inom äldreomsorgen ändras över tid varför det är olyckligt att låsa sig till en yrkesgrupp. Sist men inte minst råder det brist på undersköterskor redan idag, något som kommer att förvärras framgent.

Dessvärre har regeringen inte tagit hänsyn till invändningarna – tvärtom har reformen tidigarelagts. Redan den 1 juli 2023 ska en fast omsorgskontakt ha titeln undersköterska (jämfört med år 2030 i utredningens förslag). Det innebär att den fasta omsorgskontakten antingen måste ha ett bevis på yrkestiteln från Socialstyrelsen, eller enligt övergångsreglerna, ha titeln undersköterska och vara tillsvidareanställd i verksamheten. Det kan därför vara klokt att redan nu se över vad förändringen innebär i verksamheten.  Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en vägledning på hur arbetet med den fasta omsorgskontakten bör planeras för att uppnå målen med reformen – det uppdraget ska dock vara klart först den 28 april 2023. Tillsvidare får verksamheterna luta sig mot det meddelandeblad som Socialstyrelsen tagit fram.