Hoppa till innehåll
Antje Dedering - förbundsdirektör Vårdföretagarna

Vård­företagarna släpper pandemi­rapport: 21 olika varianter av vård

Snabb omställning, ökad digitalisering och en nära samverkan med regionerna lyfts fram av privata vårdgivare som framgångsfaktorer för att klara vården under pandemin. Men 21 regioner har agerat på 21 olika sätt vilket medfört olika förutsättningar och risk för en ojämlik vård. Vårdföretagarna samlar nu viktiga erfarenheter och lärdomar från pandemin i en rapport för att vi i framtiden ska klara den uppskjutna vården och för att rusta inför nästa pandemi.

Den privatdrivna vården tog över cancerpatienter, ortopedi och mycket annat för att avlasta de stora sjukhusen som då kunde fokusera på covidvård. Nästan varannan vaccindos mot covid-19 har getts av en privat vårdgivare. Rapporten, av Grant Thornton på uppdrag av Vårdföretagarna, fastslår att privata vårdgivare har gjort betydande insatser under pandemin och på flera sätt avlastat regionerna. Samverkan har i flera fall stärkts men brister i samordning och styrning har gett olika förutsättningar för vård och vaccinering. Vårdföretagarnas medlemsföretag har tvingats att förhålla sig till 21 olika regionala system för samma sjukdom. Lärdomarna från pandemin hoppas Vårdföretagarna kan användas för att förbereda nästa kris men också för att komma till rätta med de långa vårdköerna.

-I rapporten finns lärdomar att dra kring hur vi framöver bättre nyttjar hela vårdens kapacitet och hur vi i framtiden agerar under kris. Det står utom allt tvivel att privata vårdgivare har ställt upp och bidragit under pandemin och framöver kan bidra till att jobba bort vårdskulden, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har följande förslag till politiken för såväl sjukvårdens vardag som för kris:

Kom till rätta med vårdköerna. Regioner måste fortsätta att upphandla vård för att minska köerna. Guida patienter till vårdgivare med kortast kö och säkerställ att sajten ”Väntetider i vården” visar aktuella väntetider och eventuell ledig kapacitet hos alla landets vårdgivare. Stärk patienters rätt att söka vård i hela landet. Genomför en nationell kampanj på 1177 och vidareutveckla 1177.se så att patienten där kan hitta väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare.

Krislägesavtal måste tydliggöras för förutsägbarhet. Skapa riktlinjer på regiongemensam nivå avseende kris som tydliggör vilka rättigheter och skyldigheter som kan uppkomma, för att skyndsamt kunna utöka kapaciteten och anpassa vård. Satsningar behöver göras på kontinuerliga samverkansprojekt för att öva inför krissituationer.

Stärk samverkan mellan regioner och privata vårdgivare. I regioner med en etablerad samverkan kunde beslut fattas i nära dialog med privata vårdgivare. På så vis kunde hela vården organiseras mer flexibelt och nyttjas mer effektivt under pandemin. Säkerställ att goda arbetssätt behålls och stärk samverkan i fler regioner.

För mer information kring rapporten:
johan.lahne@vardforetagarna.se