Hoppa till innehåll
Rikard Johansson

Vad har avvikelse­rapportering och verksamhets­utveckling gemensamt?

Parallellt med att hantera pandemin pågår det viktiga kvalitetsarbetet i vården och omsorgen. Årets alla dagar och dygnets alla timmar. En del i detta arbete är att hantera avvikelser i verksamheterna. Avvikelser kan vara av olika karaktär och allvarlighetsgrad. Det kan handla om mindre störningar i den dagliga verksamheten som inte leder till att individen tar skada till allvarliga händelser som medför en vårdskada.

Avvikelserapportering är en viktig del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Startsida – Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)

Det är ofta förekommande att media lyfter upp en verksamhets antal kvalitetsavvikelser som synonymt med bristande kvalitet och allvarliga missförhållanden inom vården och omsorgen. Om du i stället ser på detta utifrån ett verksamhetsperspektiv kan drivkrafterna, med att fånga upp och hantera avvikelser, leda fram till en verksamhet som utvecklas.

Verksamheter som har en kultur att uppmuntra medarbetare att fånga upp rapportering av avvikelser är i grunden en verksamhet med hög kvalitetsmognad. Det viktiga är att det blir ett lärande av uppfångade avvikelser. Varje kvalitetsansvarig borde bli orolig om det är inga eller för få avvikelser rapporterade i verksamheterna. Det är ytterst en värderingsfråga och en patientsäkerhetsfråga.

Thedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektör för WHO, lyfte i höstas fram betydelsen av att arbeta förebyggande, omvärldsbevaka, dela kunskap och aktivt arbeta mot ett skuld- och syndabockstänkande som bärande i arbetet med att förhindra att patienter drabbas av vårdskador.

Att få en rättvisande bild av kvaliteten kan tyckas självklart när det är dags att välja äldreboende eller primärvård. Hittills har det varit svårt att jämföra boenden och utförare eftersom det saknats ett enhetligt sätt att beskriva kvaliteten på nationell nivå. Här har många privata utförare gått före med metod och transparens och ofta med mer än vad lagar föreskriver. Vårdföretagarna har även samlat branschen med sin kvalitetsdeklaration.