Hoppa till innehåll

Slopat fribelopp – ett välkommet besked för vården och omsorgen

Regeringen meddelade i förra veckan att fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni. Beslutet är en förlängning av tidigare åtgärder som gör det möjligt för studenter att arbeta extra utan att förlora studiestöd, något som Vårdföretagarna ställer sig positiva till.

Vård och omsorgspersonal har gjort heroiska insatser under pandemin vilket även Coronakommissionen underströk i sitt andra delbetänkande. Personal inom äldreomsorgen har arbetat hårt för att skydda de äldre, samtidigt som de utgjort den enda sociala kontakten för äldre under stora delar av pandemin. Den privatdrivna vården har ställt om och avlastat den regiondrivna sjukvården vilket ökat kapaciteten i hela sjukvårdssystemet. Även studenter till vård och omsorgsyrken har gjort betydande insatser och arbetat under ledigheter eller tagit uppehåll från studierna.

Det finns ca 8 000 läkarstudenter och drygt 15 000 sjuksköterskestudenter. Såväl sjuksköterske- som läkarstudenter kan efter halva utbildningstiden arbeta som undersköterska inom vården eller omsorgen. Studenter som är i slutet av sin utbildning har naturligtvis mer kunskap och erfarenhet som varit välkommen.

Men det finns andra hinder än studiemedel som begränsat dessa insatser. Inom sjukvården kan den kritiska bristen på personal under pandemin delvis kopplas till ett fåtal specialiteter med särskild erfarenhet av intensivvård. Där har det varit svårt att låna in personal från andra vårdavdelningar inom regionen eller via privata vårdgivare, eller för den delen studenter.

För att studenter ska kunna bidra fullt ut krävs inte bara en bra handledning. Ett ökat resursutnyttjande inom hela vården och omsorgen kräver flexibla enheter som kan uppgiftsväxla mellan de olika yrkeskategorierna. Ett exempel på det är s.k. servicetjänster som kan avlasta undersköterskor. Dessa kan i sin tur utföra några av sjuksköterskornas arbetsuppgifter och så vidare.

Legitimationsyrkena är starkt reglerade, vilket är en grundförutsättning för en trygg och säker vård och omsorg. Men under pandemin hade det varit nödvändigt med flera särskilda undantag.

Vaccinationsarbetet är en nyckel för att minska svår sjukdom och för att kunna  öppna upp samhället igen. Men det är bara sjuksköterskor, eller läkare, som får ge vaccin. Det hade varit önskvärt att Socialstyrelsen öppnade upp för att även sjuksköterske- och läkarstudenter, eller befintliga undersköterskor, kant ge vaccindoser. Det hade varit ett betydande tillskott under tidigare vaccinationsfaser och bäddar för en högre kapacitet för påfyllnadsdosen som nu är aktuell.

Vår uppfattning är att ett slopat fribelopp är ett positivt steg på vägen för att förstärka vården och omsorgen med personal, men mer kan göras.