Hoppa till innehåll

Det skrivs mycket om äldreomsorgen i Sverige, men hur mycket vet du egentligen om den? Här kommer några fakta som de allra flesta inte känner till.

1.  Drygt fyra av fem äldre är nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende

Hösten 2020 presenterade Socialstyrelsen sin årliga brukarundersökning där alla över 65 år som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende (äldreboende) får tycka till om sin äldreomsorg. Resultatet visar att de allra flesta är nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Något fler äldre som bor på ett äldreboende som drivs i privat regi är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet och vet var de ska vända sig för att framföra synpunkter. Det är också något lättare att komma i kontakt med en sjuksköterska vid behov, enligt undersökningen, och 88 procent av de äldre som anlitar hemtjänst i privat regi känner förtroende för personalen som kommer hem till dem. De uppger även att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras (Socialstyrelsen 2020).

2. 9 av 10 äldre i kommuner som infört LOV i hemtjänst, använder sin valfrihet

Äldre och anhöriga i kommuner som har infört LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten är överlag positiva till att kunna välja utförare. Ett viktigt motiv är att kunna byta utförare om man är missnöjd. En uppföljning av införandet av LOV visar att äldre nyttjar sin valfrihet aktivt inom äldreomsorgen och 9 av 10 äldre i kommuner som infört LOV i hemtjänst, använde sin valfrihet (Socialstyrelsen 2015).

I många av landets LOV-kommuner finns utförare med särskild inriktning eller specialistkompetens. Det kan handla om språkkompetens och om kulturella inriktningar. Till exempel har 86 procent av de privat drivna äldreboendena personal som talar ytterligare ett språk utöver svenska, jämfört med 80 procent av de offentliga. För hemtjänst är läget ungefär detsamma: 82 procent bland de privata respektive 74 procent bland de offentliga  (Socialstyrelsen 2019).

3. 16 000 äldre bor på ett privat drivet äldreboende

Av Sveriges alla äldre som bor på ett äldreboende bor 19 procent på ett privat drivet äldreboende. Enligt Socialstyrelsens enhets­undersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är är kvaliteten hos privat drivna äldreboenden högre än kommunala på 18 av 20 jämförbara kvalitetsparametrar (Socialstyrelsen 2019/2020/2021).

4. 40 000 äldre personer får sin hemtjänst av en privat utförare

Av hemtjänstinsatserna hos äldre i Sverige utförs 24 procent av timmarna av en privat utförare. Äldre som får stöd av privata hemtjänst­företag är mer nöjda med sina möjligheter att påverka vilken tid personalen kommer hem till den äldre. Privata hemtjänst­företag får också höga betyg när det gäller vetskapen om var man ska vända sig med synpunkter och klagomål, samt i vilken mån personalen informerar om tillfälliga förändringar och låter den äldre påverka tider som personalen kommer på (Socialstyrelsen 2020/2021).

5. Tre äldreboenden i veckan behöver öppnas till 2026 

Enligt Boverkets bostadsenkät bedömer totalt 86 kommuner att de har brist på äldreboendeplatser i dag (Boverket 2021). Enligt en färsk rapport  från Timbro skulle hela tre nya äldreboenden i veckan behöva öppnas för att möta behoven. Rapporten förutsäger att 289 äldreboenden saknas till år 2026 och 418 till år 2030.

Mer fakta om vården och omsorgen i Sverige finner du i Privat Vårdfakta 2021.

 

Källor: 

Boverket (2021). Bostadsmarknadsenkäten 2021. 

Socialstyrelsen (2019). Enhets­undersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019.

Socialstyrelsen (2021). Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2020. Data inhämtad oktober 2020.

Socialstyrelsen (2015). Stimulansbidrag LOV. Slut­rapport 2011-2014.

Socialstyrelsen (2020). Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020.