Hoppa till innehåll

Vård­företagarna efterfrågar tydlig vägledning: Var går gränserna för patientens valfrihet i relation till diskrimineringslagstiftningen?

Hur ska vårdgivaren förhålla sig till patientens rätt att välja och välja bort läkare och samtidigt efterleva exempelvis diskrimineringslagen? Den och andra frågor diskuterade vi i ett möte hos regeringen med arbetsmarknadens parter idag. Vårdföretagarna efterfrågar en tydlig vägledning till Vårdsverige från Socialstyrelsen och DO, så att alla vet hur de ska agera.

Vårdföretagarna var idag inbjudna till socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Märta Stenevi tillsammans med flera andra av arbetsmarknadens parter. Mötet handlade om diskriminering med anledning av DN:s granskning i somras om hur vårdgivare hanterar önskemål från patienter att välja och välja bort vårdpersonal utifrån etniskt ursprung.

Peter Seger, ordförande för Vårdföretagarnas Bransch Sjukvård, och jag var tydliga med att Vårdföretagarna och våra medlemsföretag står stadigt i värdegrunden att all form av diskriminering är oacceptabel. Som arbetsgivarorganisation för den privat drivna vården och omsorgen är det angeläget att de lagar och regler som styr arbetsmarknaden efterlevs. Diskrimineringslagstiftningen är inget undantag – diskriminering i arbetslivet ska inte förekomma. Vi berättade för statsråden om hur vi som arbetsgivarorganisation arbetar med vägledning, rådgivning och utbildning till er som är våra medlemsföretag. Det är också viktigt att ha en fortsatt dialog med våra fackliga medparter och det kommer Vårdföretagarna ta initiativ till.

Men i diskussionen ville vi också vidga och problematisera frågan. Att läkare väljs bort p.g.a. etnicitet ska självklart inte förekomma. Men det finns flera diskrimineringsgrunder som vårdgivaren också måste beakta och diskrimineringslagstiftningen måste ställas i relation till patientens rätt att välja en fast läkarkontakt som är fastslagen i lag. För samtidigt som vårdgivare måste förebygga diskriminering finns en tydlig signal från politiken och myndigheterna om att det är patientens fria val av sin läkar- eller sjuksköterskekontakt som ska vara avgörande, vilket vårdgivarna måste ta hänsyn till.

Det är här flera frågeställningar dyker upp. Det är till ett exempel ett vanligt förekommande önskemål bland patienter att välja en kvinnlig eller manlig läkare. Hur ska vårdgivaren då förhålla sig till patientens rätt att välja och välja bort läkare och samtidigt efterleva diskrimineringslagen? Var går gränsen?

Från Vårdföretagarna ser vi det som viktigt, men också nödvändigt, att vi lyfter på dessa stenar. Vi ser behov av bättre stöd och vägledning som är gemensam för hela Vårdsverige kring dessa frågor. Det behövs tydlig information till allmänheten om vårdens etiska värdegrund om likabehandling, oavsett kön, hudfärg, härkomst eller sexuell läggning. Men det behövs också en vägledning som tar upp och diskuterar frågorna på djupet och klargör vad som ska gälla och hur vårdgivarens representanter rent praktiskt ska agera i sådana situationer. Det saknas idag. Vårt starka önskemål till statsråden var att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med DO, utveckla en sådan vägledning.