Hoppa till innehåll

Ny rapport från Vårdanalys belyser patientperspektivet på den uppskjutna vården

40 procent av befolkningen har avstått från, eller väntat med att söka vård under pandemin. Mer än hälften av dem som avstått från vård, eller påverkats av att vård har skjutits upp, har kvarvarande behov av vård. Det visar en ny rapport som Vårdanalys presenterar idag. Den bekräftar behovet av kraftsamling från statens och regionernas sida för att möta patienternas uppdämda vårdbehov.

Pandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvårdens möjligheter att möta patienternas vårdbehov. Många patienter har också själva avstått från, eller väntat med att söka vård, därför att de inte har velat belasta sjukvården i onödan (77 procent), eller av rädsla för att smittas av covid-19 (59 procent). Vårdanalys rapport bidrar med det viktiga patientperspektivet på den uppskjutna vården.

Jag skadade mitt knä under pandemin, men har ett halvår senare ännu inte fått en magnetröntgenundersökning. Det är svårt att rehabilitera på rätt sätt och det påverkar mitt psykiska välmående”, säger en patient i Vårdanalys undersökning. 58 procent av dem som avstått från vård, eller vars vårdinsatser har skjutits upp, uppger att de fortfarande har kvar sina besvär och behöver vårdinsatser. Det allvarligaste i undersökningen är att det, enligt Vårdanalys, finns indikationer på att det uppdämda vårdbehovet medfört ett försämrat hälsotillstånd hos sju procent av befolkningen. Myndigheten pekar också på att det uppdämda vårdbehovet är större än vad den nationella statistiken visar.

Det är synnerligen allvarligt att riskgrupper och personer med långvariga hälsobesvär, enligt Vårdanalys undersökning, har minskat sin vårdkonsumtion mest. Det är signaler som vi också får från medlemsföretag i primärvården, som uttrycker oro för alla de multisjuka patienter som de i normalfallet har täta kontakter med och där kontakterna under pandemin har tunnats ut.  Risken är stor att många patienter har oupptäckta försämringar. Som Marie Rådahl, verksamhetschef på Nyby vårdcentral i Uppsala, poängterar i en tidigare intervju på vår webb är denna grupp av patienter särskilt viktig att nå. ”Nu, när de äldre är vaccinerade, ser vi ett stort behov för alla med diabetes, kol, astma och hjärtsvikt att återigen få komma regelbundet till vårdcentralen och få den vård de behöver. Vi försöker också fånga upp dem som suttit hemma under lång tid och gör hembesök när det är bästa alternativet.

Vårdanalys lämnar en rad viktiga rekommendationer till regeringen och regionerna. De rekommenderar bland att regionerna bör förstärka tillgängligheten i första linjens vård. Vårdföretagarna delar den bedömningen och vill betona att det behövs resursförstärkningar, eftersom primärvården sedan många år är underfinansierad.

När det gäller specialistvården rekommenderar myndigheten regionerna att öka den gemensamma produktions- och kapacitetsplaneringen för att hantera det uppdämda behovet av operationer och behandlingar. Det bejakar Vårdföretagarna och vi understryker vikten av nära dialog och samverkan med den privat drivna sjukvården i planeringen.

Vårdföretagarnas jämförande studie av höftprotes- och gråstarrsoperationer visar att regionerna får fler operationer för pengarna om de lägger uppdrag hos privata vårdgivare. Genom att använda de privata vårdgivarnas kapacitet kan fler patienter få sina vårdbehov mötta.

Nu behövs kraftfulla åtgärder från statens och regionernas sida för att möta patienternas uppdämda vårdbehov. Den privat drivna sjukvården kan och vill bidra.