Hoppa till innehåll

Momsundantaget för vård bör gälla fullt ut även i Sverige

Vårdmomsen gör att privata och offentliga vårdgivare får svårt att samarbeta. Förlorarna  riskerar att bli patienterna. Utredningen måste landa i slutsatsen att momsen på vård tas bort, skriver flera företrädare för vårdprofessionerna.

Pandemin har tydliggjort att offentlig och privat driven vård behöver samverka. Något de också gärna gör. Privata vårdgivare har tagit hand om vård som inte kan vänta, ställt sjukvårdspersonal till regionernas förfogande för att hjälpa till på sjukhus och nu även med vaccinationerna. Det finns dock hinder för en effektiv samverkan och för en effektiv sjukvård i privat regi. Momsen på sjukvårdstjänster är en sådan.

Ledningarna för våra organisationer, Sofia Rydgren Stale, Antje Dedering och Cecilia Winberg skriver att förhoppningen är att utredningen om sjukvårdsmomsen mot bakgrund av avgöranden från EU-domstolen och praxis i andra länder i vårt närområde kommer med förslag på lagändringar som ändrar momsreglerna så att momsundantaget för sjukvård gäller fullt ut även i Sverige.

Sverige har sedan ett par år en för EU ovanlig tolkning av momsreglerna som innebär att Skatteverket likställer sjukvårdstjänster med personaluthyrning som skall momsbeläggas. I ett för sjukvården allvarligt läge när alla krafter i vården behövs är regeltolkningar som krånglar till tillvaron ytterligare för vårdgivarna det sista som behövs.

Den uppskjutna vården har ökat under pandemin. När den skall betas av behövs än mer samverkan mellan offentlig- och privatdriven sjukvård. Då krånglar vårdmomsen till samarbetet och ökar kostnaderna. Ofta drabbar vårdmomsen sjukvårdsföretag som inte kan kvitta momsutgifter mot momsintäkter eftersom sjukvårdstjänster i normalfallet inte är momsbelagda.

Att vård är momsfri inom EU är en huvudregel och beror på att man genom detta undantag från moms skall minska kostnader och krångel i vården. Den svenska vårdmomsen är fördyrande inte bara när det gäller inhyrning av personal från bemanningsföretag, utan också när vårdgivare anlitar läkare, psykologer och andra som verkar på konsultbasis samt vid många samarbeten mellan vårdgivare. EU-domstolen har upprepade gånger fastslagit att sjukvård och sociala tjänster kan och bör vara momsfria, även om flera företag är involverade. Domstolen har konstaterat att momsundantaget kan tillämpas i flera led, det vill säga att en tjänst är fri från moms även när den tillhandahålls av en underentreprenör.

I Sverige pågår nu en utredning vars uppdrag är att se över hur man ska kunna ändra momsreglerna i Sverige så att de harmoniserar med våra grannländer och EU-rätten. I EU är sjukvård alltid momsfri även om flera vårdföretag är involverade. I direktiven till utredningen specificeras två alternativ. Dels att ändra lagen så att vårdmomsen kan tas bort, dels alternativet att införa en kompensationsmekanism när moms drabbar vården.

Redan idag finns en komplicerad mekanism för att kompensera regioner och kommuner för momsutgifter; en mekanism som är mycket kritiserad och svåröverskådlig.  Vi riskerar nu att göra ett redan krångligt system än värre med ytterligare överföringar mellan regioner/kommuner och staten. Denna typ av kompensation har en stor tendens att inte nå de företag som drabbas av momsen utan stanna på andra nivåer i systemet. Målet för utredningen måste vara att ändra reglerna så att vi får samma situation i Sverige som i Finland och andra grannländer och inte ytterligare försämra ett redan mycket kritiserat system för momskompensation.

Betydelsen av att läkare, fysioterapeuter och annan vårdpersonal kan vara egenföretagare i vården ska inte underskattas. Samarbete både mellan professioner och över organisationsgränser uppskattas av professionerna och skapar kontinuitet för patienterna. Samarbete och samverkan är viktigt för såväl läkare som fysioterapeuter framför allt i de regioner där bristen är stor. Förlorarna på vårdmomsen riskerar att bli patienterna. Utredningen måste landa i slutsatsen att momsen på vård tas bort!

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund

Sven Söderberg, styrelseledamot Sveriges läkarförbund

Thomas Anderson, ordförande Svenska Privatläkarföreningen

Antje Dedering, Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Cecilia Winberg, ordförande Fysioterapeuterna