Hoppa till innehåll

Regeringen har vid upprepade tillfällen lovat vården och omsorgen statlig ersättning för covidrelaterade merkostnader (oaktat slutnota) t.ex. för personlig skyddsutrustning, för personal och för de anpassningar i verksamheterna som behövs för att minska smittspridningen. Under förra året ersattes merkostnaderna efter ansökan hos Socialstyrelsen. Sammantaget uppgick ersättningen till 18,5 miljarder under 2020 där två tredjedelar av kompensationen gick till regionerna och sjukvården (12,5 miljarder), och en tredjedel (6 miljarder) till kommuner och omsorgen. Merkostnaderna på grund av pandemin har varit och är fortsatt betydande.

Redan i förra veckan lämnade regeringen besked om att regionerna och sjukvården får fortsatt kompensation. Det nya är att medlen kommer att fördelas till regionerna baserat på befolkningsmängd, alltså inte längre utifrån ansökan och faktiska merkostnader. Det är förstås både administrativt enklare och snabbare, men samtidigt försvårar det för privata vårdgivare att ta del av medlen. Vårdföretagarna har därför begärt förtydliganden och skarpa skrivningar från regeringen om att alla vårdgivare ska omfattas, oavsett regiform. Vi hoppas på en snar respons på den begäran.

I onsdags lämnades ytterligare ett besked, privata utförare av personlig assistans kan fortsatt söka om ersättning för skyddsutrustning till assistenter fram till och med juni i år. Det är positivt och välkommet.

I samband med att vårändringsbudgeten presenterades igår stod det dock klart att omsorgen inte kommer att kompenseras för merkostnader under 2021. På vår fråga om varför svarar regeringen i ett mail att de redan har höjt de generella statsbidragen till kommunerna och gjort en särskild äldreomsorgssatsning 2021 och det därför inte är motiverat att avsätta ytterligare medel för merkostnader till omsorgen i dagsläget.

Det är förvisso sant att kommunerna för tillfället har god ekonomi. Men en stor del av medlen kan användas till det som kommunerna själva prioriterar – det är inte säkert det kommer omsorgen till del.

Och vad gäller äldreomsorgssatsningen på 4 miljarder för 2021 så var den tänkt att innebära just en satsning på god vård och omsorg av äldre personer. Förbättrad arbetsmiljö, demensteam och ökad personalkontinuitet är några exempel på utvecklingsområden som var tilltänkta. Inte var det väl tänkt att medlen helt skulle ätas upp av merkostnader för skyddsutrustning?

Ett haltande besked från regeringen med andra ord. Vårdföretagarna kommer nu att arbeta med att hitta vägar för att säkerställa att våra medlemmar får täckning för sina kostnader såsom regeringen utfäst, samt att de satsningar på äldreomsorgen används till det som de var avsedda för: att bidra till att en ännu bättre vård och omsorg för äldre.