Hoppa till innehåll

Igår beslutade Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse att föreslå regionfullmäktige att regionen i fortsättningen inte ska ställa karenskrav i upphandlingar av vårdtjänster. Det formella och slutliga beslutet fattas av VGR:s regionfullmäktige senare i vår.

Vårdföretagarna välkomnar att VGR slopar karenskrav i upphandlingar i sjukvården. Det är ett feltänk att försöka låsa in vårdens medarbetare hos regionen som arbetsgivare. Ett beslut att ta bort karenskravet underlättar för regionen att använda hela sjukvårdssystemet optimalt, samt kompetensförsörjningen i sjukvården som helhet.

Västragötalandsregionen är, oss veterligen, den enda region som har tillämpat karenskrav i vårdupphandlingar. Det nu gällande karenskravet innebär att privata vårdgivare med upphandlade avtal inte får använda personal som varit anställda av Västra Götalandsregionen de senaste sex månaderna. På det sättet har regionen försökt hindra legitimerad vårdpersonal att byta jobb från regionens sjukhus till en privat vårdgivare.

Karenstidsvillkor i upphandlingar av sjukvård har, vad vi vet, inte prövats av svensk domstol. Advokatbyrån Moll Wendén, som i början av 2020 utredde frågan på vårt och Kompetensföretagens uppdrag, pekade dock på att sådana villkor torde strida mot såväl proportionalitetsprincipen som mot konkurrensprincipen i upphandlingsrätten. Utöver deras rättsanalys pekar de vidare på att det därtill framstår som kontraproduktivt att uppställa krav som hindrar privata vårdgivare från att leverera god vård till regionens invånare.

I utredningen skriver advokatbyrån Moll Wendén att en region som har karenstidsvillkor också utsätter sina medarbetare för klara begränsningar i den fria rörligheten på arbetsmarknaden. Personal som i praktiken inte kan ta anställning hos andra vårdgivare eller hos bemanningsföretag är i de fallen låsta till de offentliga arbetsgivarna. Moll Wendén bedömer att det rimligen inte kan anses vara förenligt med EU-fördragens principer om fri rörlighet för arbetstagare. Ta del av rättsanalysen från Moll Wendén här.