Hoppa till innehåll
Anna Bergendal

Vård­företagarna om Coronakommissionens delbetänkande

Coronakommissionen har nu presenterat sitt första delbetänkande som handlar om äldreomsorgen. Här konstateras att Sverige misslyckats med målet att skydda de äldre under pandemin. Delbetänkandet bekräftar till stor del vad Vårdföretagarna har beskrivit i en rapport och en analys som nyligen presenterats. Anna Bergendal, näringspolitisk expert inom äldreomsorg, kommenterar.

– Kommissionen bekräftar vad vi sett i vår analys – att den enskilt viktigaste faktorn till att äldreomsorgen drabbats så hårt är den allmänna smittspridningen, säger Anna Bergendal, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna. Äldreboendena är en del av samhället och det är svårt att förhindra att smittan får fäste vid en omfattande samhällspridning. Vill man skydda sjuk och sköra äldre blir det därför oerhört viktigt att hålla nere antalet smittade i samhället.

Kommissionen slår också fast att myndigheternas insatser för äldreomsorgen var bristfälliga och kom sent. Även det har Vårdföretagarna påpekat i sin rapport. Bland annat fick äldreomsorgen sämre tillgång till skyddsutrustning än sjukvården och riktlinjer och rekommendationer kom sent. Därtill testades varken personal eller äldre i tillräcklig omfattning under våren.

– Äldreomsorgen fick betydligt sämre förutsättningar än sjukvården, trots att en stor del av de sjuka vårdades inom äldreomsorgen. Det påverkade verksamheternas möjligheter att bekämpa pandemin – samtidigt vet vi från IVO:s inspektioner att äldreomsorgen gjorde ett omfattande omställningsarbete på egen hand.

Kommissionen presenterar ett flertal förslag för att stärka äldreomsorgen.

– Delbetänkandet innehåller viktiga slutsatser och förslag – en del skulle kunna implementeras direkt. Till exempel tydligare nationella riktlinjer som är bättre förankrade i hur äldreomsorgen fungerar. Det har Vårdföretagarna tidigare efterlyst. Att göra regelbundna avstämningar med äldreomsorgens utförare såsom i Finland, är något som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kan anamma direkt för att säkerställa att åtgärderna verkligen fungerar ute i verksamheterna.

– Att personalen ska ha goda villkor är helt avgörande för våra medlemmar. Det är därför vi tecknar kollektivavtal med Kommunal. De förutsättningar som ges i kommunerna är också viktiga. Här ser det olika ut. Vårdföretagarna välkomnar att kommissionen adresserar behovet av en uppvärdering av äldreomsorgen. Men det krävs balans mellan krav och resurser, vilket vi påtalat under lång tid.

– När det gäller bemanningen regleras den delvis genom praxis från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – och i ett internationellt perspektiv har vi en hög bemanning inom omsorgen. Det är viktigt att bemanning görs utifrån vårdtyngd och att det öppnas upp för verksamheter att pröva nya arbetssätt.

Kommissionen vill också se en minskning av andelen visstidsanställda, även om den också understryker att visstidsanställda behövs.

– Det finns ingen verksamhet som eftersträvar att ha många visstidsanställda, men de behövs för att verksamheterna ska fungera. Korttidsfrånvaro måste i högre grad ersättas med personal i en verksamhet där man arbetar med människor och behoven av omsorg varierar över dygnet. Hur många som är visstidsanställda styrs också av förutsättningar som ges i form av arbetstidsregler och villkor från kommunerna.

Enligt kommissionen måste kompetensen höjas inom äldreomsorgen och det medicinska innehållet stärkas.

– Vi instämmer i att läkarinsatserna behöver stärkas – regionerna bör styra läkarinsatserna så att de i högre grad prioriterar äldre och så att kontinuitet premieras. Sjuksköterskorna på äldreboenden ska inte behöva prioritera vem som ska få träffa läkare. Vi ser också behov av bättre utbildningar för vårdpersonalen – något som vi jobbar aktivt med inom ramen för Vård- och omsorgscollege.

Kommissionens ordförande, Mats Melin, underströk under presskonferensen där betänkande presenterades att mycket återstår att analysera. Äldreomsorgen kommer därför att behandlas i det slutbetänkande som kommer under hösten 2021. Bland annat har kommissionen inte bedömt den relativa betydelsen av de olika orsakerna till att äldreomsorgen drabbades.

– Det är naturligtvis viktigt för att få en riktig bild av orsakerna till smittspridningen inom äldreomsorgen. Det kommer att påverka vilka reformer som politiken bedömer som mest angelägna. I vår analys ser vi till exempel inte att andelen visstidsanställda har ett samband med smittspridningen. Det är viktigt att kommissionen tittar vidare på de frågorna.

Regeringen presenterade också en ny utredning om en särskild äldrelag i samband med att kommissionens betänkande presenterades. Uppdraget blir dels att ta fram en ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll för äldreomsorgen, dels att stärka den reglerade tillgången till medicinsk kompetens i äldreomsorgen i särskilda boenden.

– Äldreomsorgen är redan starkt styrd av regler – till exempel genom villkor i upphandlingar och reglering från Socialstyrelsen och IVO. Det viktiga är inte fler regleringar – utan rätt regleringar. En komplex verksamhet som äldreomsorgen bör styras av kvalitetsmål och följas upp ordentligt – här ser vi behov utveckling med bättre kvalitetsuppföljningar. Det hoppas vi att regeringen tar hänsyn till. Därtill måste naturligtvis ersättningarna motsvara de krav som ställs på äldreomsorgen.

– Coronakommissionens delbetänkande måste ses som en upprättelse för äldreomsorgens verksamheter, som under våren pekades ut som den svaga länken i Sveriges coronastrategi. Äldreomsorgen förtjänar att fakta – inte spekulationer och gissningar – ligger till grund för beslut om dess framtida utveckling, avslutar Anna Bergendal.