Hoppa till innehåll

Arbetsmiljöverket har idag presenterat en rapport om arbetsmiljön i äldreomsorgen. Det är en omfattande tillsyn som genomförts under tre års tid på över 1000 kommunala och privata arbetsställen. Bakgrunden är de höga ohälsotalen i sektorn.

Det är bra att äldreomsorgen prioriteras av Arbetsmiljöverket – en god arbetsmiljö är viktig för att klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen kommande år. Både för att attrahera nya medarbetare, men också för att behålla kompetens och säkerställa ett hållbart arbetsliv.

Inspektionerna visar att mycket kan göras. I 87 procent av inspektionerna har krav ställts på att åtgärda arbetsmiljörelaterade problem – av olika karaktär och storlek. Lite drygt hälften av bristerna hänför sig till  det systematiskt förebyggande arbete som ska förhindra arbetsmiljöskador – något som  varje arbetsgivare har skyldighet att göra. Det kan handla om att man inte gör regelbundna riskbedömningar av arbetet eller att rutinerna kring rapportering av tillbud inte fungerar. Det senare är givetvis nödvändigt för att lära av misstag och undanröja risker.

Rapportering om stress och press i äldreomsorgens vardag är något vi ofta ser i nyhetsflödet – nu senast i Kalla fakta i TV4. Det bekräftas i Arbetsmiljöverkets rapport. Tidsstyrningen med minutjakten i mötet med de äldre, att inte kunna påverka sin arbetstid och oväntade situationer som uppstår hos kunder är faktorer som påverkar arbetsbelastningen i hög grad. Här konstaterar Arbetsmiljöverket att många arbetsgivare behöver bli bättre på att undersöka vad medarbetarna upplever som kravfyllt i arbetet och om det råder balans mellan krav och resurser i arbetet.

Att arbeta med äldre är ett fysiskt krävande arbete med både tunga lyft och risk för felaktiga arbetsställningar. Det finns stor variation i hur hög grad man säkerställer att medarbetarna har kunskaper om hur de ska förebygga belastningsrelaterade skador. Det finns också brister när det gäller att ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att felaktiga rörelser och arbetsställningar kan undvikas. Det är särskilt problematiskt i hemtjänsten där det finns begränsningar i hur mycket den äldres bostad kan anpassas för en gynnsammare arbetsmiljö.

Det är bra att Arbetsmiljöverket återkopplat resultaten till ansvariga politiker och tjänstemän. Det är trots allt de som sätter ramarna för verksamheten. På den presskonferens där rapporten presenterades ställde en av journalisterna frågan om även upphandlingsunderlagen granskats. För att säkerställa att det går att leva upp till de förväntningar som ställs på äldreomsorgen med de pressade prisupphandlingar som förekommer. Det är en högst relevant aspekt – men ingår förstås inte i Arbetsmiljöverkets uppdrag. Inte minst med tanke på att var femte kommun nu aviserar neddragningar inom äldreomsorgen är risken påtaglig att det påverkar såväl äldreomsorgens kvalitet och medarbetarnas arbetsmiljö. Politiken bär, liksom arbetsgivarna, ett stort ansvar för att arbetsmiljön inom äldreomsorgen ska kunna förbättras.