Hoppa till innehåll
Anna Bergendal

Merparten av svensk äldreomsorg får godkänt av IVO

Äldreomsorgen har pekats ut som den svenska coronastrategins akilleshäl. Det har föranlett en rad olika undersökningar och inspektioner för att kartlägga omsorgens påstådda brister. Ännu har ingen undersökning lyckats identifiera några systematiska tillkortakommanden. Detsamma gäller för den inspektion som IVO nu slutrapporterat.

Under april genomförde IVO en omfattande tillsyn av smittskyddsarbetet på nästan 900 äldreboenden och hemtjänstverksamheter över hela landet. IVO:s rapportering bekräftar erfarenheterna från tidigare undersökningar, till exempel av Smittskydd Stockholm, som visar på en snabb omställning inom äldreomsorgen. Arbetssättet har förändrats på en rad olika punkter under pandemin. Det rör sig exempelvis om inrättande av särskilda avdelningar för smittade brukare där så är möjligt, slussar och skyddsbarriärer för inpassering på äldreboenden samt förstärkta städrutiner. Man har också förändrat organisationen för att minska antalet personalkontakter, till exempel med särskilt avdelad personal och vikarier till varje avdelning. Inom hemtjänsten har speciella covidteam inrättats på flera håll.

Förstärkt kommunikation och ett gott ledarskap är enligt IVO nyckelfaktorer för ett framgångsrikt smittskyddsarbete. Närvarande chefer som även är tillgängliga på kvällar och helger har varit viktiga för att möta personalens oro och bistå vid behov av snabba beslut och prioriteringar. Informationen till medarbetare har förstärkts och instruktionsfilmer och webbutbildningar tagits fram – inte minst för att säkerställa att basala hygienrutiner följs. Extra stöd har getts till personal med annat modersmål genom utbildning på andra språk samt bildstöd och filmer för att komplettera skriftlig informationen.

Stort fokus har också lagts på att förhöja brukarnas livskvalitet, med nya former av aktiviteter och nya sätt att ha kontakt med nära och kära trots restriktionerna, t.ex. via digitala medier.

IVO konstaterar att det finns stora skillnader mellan områden där smittan fått fäste tidigt och förberedelser inte var möjliga. I Stockholmsområdet blev det skarpt läge direkt. Det är klart att det gav radikalt annorlunda förutsättningar jämfört övriga delar av landet där verksamheterna hunnit förbereda sig.

I en tiondel av verksamheterna har allvarligare fel funnits som kommer att följas upp. Men i en kommentar till DN konstaterar IVO att den absoluta merparten av verksamheterna är framgångsrika med att begränsa smittspridningen. Det skiljer sig från den bild av en havererad äldreomsorg som vi matas med nästan dagligen via media. En slutsats som ligger allt mer nära tillhands är att det inte är äldreomsorgens verksamheter som varit den svaga länken i den svenska coronastrategin. Under senare tid har också röster höjts för andra förklaringar, bland annat en bristande beredskap eller motsättningar i själva strategin. Förhoppningsvis kan den kommission som aviserats av regeringen kasta ljus på saken.